IMPEL Logo

Miesta nakladania s odpadmi

2011 - 2014

Dokončené

Opis a ciele projektu

Vzhľadom na problematické toky odpadov na celom svete, najmä elektronického odpadu, vozidiel po dobe životnosti a ich komponentov z Európy do Afriky, sa odborníci zhodli na potrebe účinnejšieho zamerania sa na zdroje nelegálnych tokov odpadov a na zariadenia, v ktorých sa takýto odpad zhromažďuje, skladuje a/alebo spracováva pred vývozom.

Podľa článku 34 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpadoch podliehajú zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú činnosti spracovania odpadu, zariadenia alebo podniky, ktoré profesionálne zbierajú alebo prepravujú odpad, sprostredkovatelia a obchodníci a zariadenia alebo podniky, ktoré produkujú nebezpečný odpad, príslušným pravidelným kontrolám zo strany príslušných orgánov.

Projekt “Miesta nakladania s odpadmi”, ktorý prebiehal v rokoch 2011 až 2014, bol zameraný na lepšie pochopenie týchto prúdov odpadov a zariadení v hornej časti reťazca, na výmenu informácií a osvedčených postupov a na vypracovanie usmerňujúcich dokumentov o identifikácii miest, kontrole a následných opatreniach.

V prvej fáze projektový tím zhromažďoval informácie z dotazníkov zaslaných členským krajinám IMPEL a z analýzy existujúcich usmerňovacích dokumentov. Odborný seminár slúžil ako diskusné fórum medzi odborníkmi z environmentálnych orgánov, colných úradov, polície, priemyslu a výskumných inštitúcií a priniesol podklady pre plánované usmerňovacie nástroje. Tieto dokumenty – “príručka” a “terénna príručka” – sa testovali pri skúšobných kontrolách v členských krajinách. Výsledky týchto testov sa použili pri finalizácii príručky o miestach nakladania s odpadmi počas druhej fázy projektu.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Dokončené – Period: 2011 - 2014 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter