IMPEL Logo

Odpadové vody v prírodnom prostredí (WiNE)

2017

Priebežne

Opis a ciele projektu

Tento pracovný balík je zameraný na pomoc členským štátom pri prechode na obehové hospodárstvo v rámci vodného cyklu. Prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov v oblasti hospodárenia s vodou v mestách, priemysle a potravinárskej výrobe, pokiaľ ide o využívanie vody a jej opätovné využívanie (využívanie upravených odpadových vôd ako alternatívneho zdroja vody), má za cieľ identifikovať a zlepšiť riešenia z hľadiska efektívnosti využívania vody (pri zohľadnení kvalitatívnych aj kvantitatívnych aspektov), ktoré môžu prispieť k riešeniu nulového znečistenia.

Počas predchádzajúcich fáz tohto projektu sa na priemyselnej úrovni plánoval prístup k využívaniu vody v rámci recyklačných činností a bol vyvinutý nový ukazovateľ (index obehovosti vody), ktorý kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne aspekty. Bol aplikovaný na konkrétne priemyselné zariadenia, konkrétne na ropnú rafinériu, továreň na výrobu celulózy a papiera, ČOV atď. a v priebehu rokov 2020/21 bolo zámerom zistiť vhodnosť indexu pre miestne/regionálne činnosti.

Zámerom tohto projektu je vyvinúť nové nástroje a/alebo zlepšiť predchádzajúce (The Water Circularity Index), ktoré spájajú viaceré právne predpisy v oblasti životného prostredia s cieľom podporiť prechod na obehové hospodárstvo prostredníctvom efektívneho využívania vody pri zohľadnení kvalitatívnych aj kvantitatívnych aspektov. Pre tento cieľ je určený na identifikáciu a prepojenie osvedčených postupov, pokiaľ ide o využívanie vody v rámci procesu alebo činnosti
a opätovné využívanie (využívanie upravených odpadových vôd ako alternatívneho zdroja vody), manažment kvality vody, kalové hospodárstvo, využívanie vodných zdrojov a energetickú bilanciu.

Z aplikácie The Water Circularity Index sa preto predpokladá nájdenie najlepších riešení v zariadeniach, činnostiach a finálnych produktoch na podporu “opätovného použitia/okružných trhov”, ktoré budú nielen výsledkom efektívnejšieho využívania vody (kvantity a kvality), ale prispejú aj k riešeniu nulového znečistenia a vždy, keď je to možné, v rámci prepojenia voda-potraviny-energia-ekosystémy.

Ďalším súvisiacim výsledkom práce bude zlepšenie odbornej prípravy, šírenie vedomostí a poskytovanie zabezpečenia súladu vo vidieckych oblastiach, ako sa vyžaduje pri implementácii 9- bodového akčného plánu ECA.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Priebežne – Period: 2017 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter