IMPEL Logo

Konferencie o vode a pôde

2017

Priebežne

Opis projektu a jeho ciele

Európska komisia požiadala skupinuIMPEL, aby rozšírila a uplatnila svoje regulačné schopnosti v rámci tímu expertov pre vodu a pôdu. Efektívne riadenie vodných a pôdnych zdrojov (kvality aj kvantity) závisí od dobrého výhľadového plánovania a realizácie na základe údajov, informácií a odborného posúdenia. Je nevyhnutné, aby hospodársky rast v každom členskom štáte podporoval plánovanú udržateľnú ochranu a využívanie vodných a pôdnych zdrojov. Okrem toho iniciatíva ECA, ktorú podporuje Európska komisia, predstavuje nové výzvy, najmä v bode č. 5 (Pripraviť usmerňujúci dokument (dokumenty) o osvedčených postupoch pri zabezpečovaní environmentálnej zhody vo vidieckych oblastiach (vo vzťahu k pôde a vode)), ktoré je potrebné preskúmať, prediskutovať a nájsť návrhy na naplnenie ambicióznej perspektívy ďalšieho rozvoja IMPEL.

Členovia IMPEL sa musia podeliť o vykonané činnosti a skúsenosti získané v oblasti vody a pôdy. Nástrojom na široký kontakt a diskusiu je každoročná konferencia o vode a pôde. pre ďalšie informácie a správy kliknite na odkazy:

Konferencia o vode a pôde 2022

Konferencia o vode a pôde 2019

Konferencia o vode a pôde 2018

Konferencia o vode a pôde 2017

Súvisiace súbory/informácie

  • Smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík
  • Komunikácia (KOM(2007) 414 v konečnom znení) - riešenie nedostatku vody a sucha v EÚ
  • Pôda Tematic Stategy COM(2006) 231
  • Návrh EÚ na rámcovú smernicu o pôde
  • Rámcová smernica o vode (RSV) 2000/60/ES a dcérske smernice
  • Spoločná poľnohospodárska politika
  • Smernica o priemyselných emisiách (IED) 2010/75/UE
  • Program EÚ o Zemi Copernicus (nariadenie (EÚ) č. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Priebežne – Period: 2017 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter