IMPEL Logo

Sanácia vody a pôdy

2021

Priebežne

Opis a ciele projektu

Riadenie kontaminovaných lokalít je proces, ktorý má v členských štátoch rôznu rýchlosť. Je to čiastočne spôsobené rozdielmi v právnych predpisoch, ktoré by znamenali rôzne definície, ako napríklad niektoré príklady "potenciálne kontaminované lokality", "kontaminované lokality", "sanované lokality". Z tohto dôvodu Európska komisia-JRC spolu so sieťou EEA-EIONET spustila iniciatívu na nájdenie spoločných definícií a prieskum v členských štátoch v roku 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), ktorého výsledkom bolo definovanie 6 stavov lokalít.

Očakávané výsledky týchto projektov sú:

  • Podpora/výmena technických skúseností potrebných na dosiahnutie pokroku vo fáze sanácie v Európe s cieľom umožniť tým členským štátom, v ktorých v súčasnosti neprebieha žiadny postup, aby mali jednu referenciu.
  • Vymieňať si poznatky, zručnosti a osvedčené postupy, vytvárať technické usmernenia, koordinovať činnosť medzi krajinami.
  • Zapojiť hlavné európske siete, ktoré sa zaoberajú problematikou kontaminovaných lokalít, ako sú COMMON FORUM, Eionet WG Contamination a NICOLE.

Predložiť prípadové štúdie o termickej desorpcii a fytoremediácii

Projektový tím pripravil dva dotazníky týkajúce sa technológií "Termická desorpcia" a "Fytoremediácia", ktoré budú predmetom ďalšej fázy projektu. Vyzývame vás, aby ste predložili svoje prípadové štúdie a podelili sa o ne so svojimi kolegami pomocou nasledujúcej šablóny, najlepšie vo formáte .docx. Nie všetky otázky sú nevyhnutne relevantné. Mená predkladateľov budú uvedené v poďakovaní . Termín uzávierky je 28. február 2023 a dokument je potrebné zaslať na e-mailovú adresu Marca Falconiho (marco.falconi@impel.eu) s predmetom "Prípadová štúdia termickej desorpcie" alebo "Prípadová štúdia fytoremediácie". Návrhy záverečných správ sa očakávajú v októbri 2023 a následne budú preložené do niekoľkých jazykov EÚ.

Dotazník k termickej desorpcii

Fytoremediačný dotazník

Záverečné správy

Projektový tím vydal v roku 2021 nasledujúce záverečné správy o chemickej oxidácii in situ (ISCO) a extrakcii pôdnych pár (SVE) vo viacerých jazykoch EÚ:

Správa o chemickej oxidácii in situ (ISCO) (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Správa o chimike in situ (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie chemiczne in situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) správa (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -správy (NL)

Ekstrakcia Par z Gruntu (SVE) - správa (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Extrakcia pôdnych pár - SVE) správa (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Návrhy správ

Projektový tím 15. októbra 2022 zverejnil dva návrhy správ o viacfázovej extrakcii a praní pôdy.

MPE návrh správy IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW návrh správy IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Príloha1_SWnávrh_15oct2022.pdf

Šablóna na pripomienkovanie.doc

Vyzývame vás, aby ste predložili svoje pripomienky, podelili sa o túto možnosť so svojimi kolegami, pričom využite výlučne šablónu na pripomienkovanie. Pripomienky môžu byť všeobecné, technické, redakčné. Mená recenzentov budú uvedené v poďakovaní.

Komentáre/pripomienky zasielajte pomocou nahlásených formátov najneskôr do 15. novembra 2022 na adresu Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), s predmetom "MPE comments" alebo "Soil Washing comments".

Súvisiace súbory/informácie

- Tematická stratégia o pôde.
- KOM(2006) 231 v konečnom znení.
- Štokholmský dohovor (článok 6, posledná verzia).
- Dohovor MINAMATA o ortuti.
- Žiadny čistý záber pôdy do roku 2050 prvýkrát oznámený v Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, KOM(2011) 571 v konečnom znení.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Priebežne – Period: 2021 – Topic: Voda a pôda - Tags: water

Subscribe to our newsletter