IMPEL Logo

Zločiny proti vode

2018 - 2021

Dokončené

Opis a ciele projektu

V Záveroch Rady o boji proti trestným činom proti životnému prostrediu  (8. decembra 2016) sa uznala úloha IMPEL v boji proti trestným činom proti životnému prostrediu, ale spoločná definícia “trestných činov proti vode” je náročnou úlohou. Okrem toho sa trestné činy súvisiace s vodou často prekódovávajú pod iné trestné činy – ako sú podvody, korupcia, obchodovanie s ľuďmi, falšovanie dokumentov, terorizmus – z dôvodu absencie systematického analytického prístupu. Povaha a rozsah týchto druhov činností sú stále pomerne neznáme. Na základe týchto skutočností je cieľom tohto návrhu rozšíriť poznatky o trestných činoch súvisiacich s vodou a zapojiť spoločenstvo IMPEL do projektu zameraného na zhromažďovanie a výmenu informácií o tejto téme, jej výskyte, vnímaní a riadení na príslušných orgánoch.

Očakávané výsledky:

  • Hlbšie pochopenie a uvedomenie si významu trestných činov v oblasti sladkej vody a ich vplyvu na vodný stres a bezpečnosť vody v Európe zo strany členov IMPEL.
  • Dokument o posúdení hrozieb trestných činov proti vode.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Dokončené – Period: 2018 - 2021 – Topic: Voda a pôda - Tags:

Subscribe to our newsletter