IMPEL Logo

OEEZ Článok 17 Projekt Free-riders

2019

Priebežne

Opis a ciele projektu

Podľa smernice 2012/19/EÚ o OEEZ (resp. implementovaného národného zákona: napr. ElektroG v Nemecku) musí byť každý výrobca elektrických a elektronických zariadení zaregistrovaný v národnom registri (Nemecko: Stiftung elektro-altgeräte register), aby sa zabezpečilo, že splní svoje povinnosti, keď sa jeho predané výrobky stanú odpadom (napr. OEEZ).

Neexistuje žiadny spoločný európsky register. Ak chce výrobca so sídlom v niektorej krajine predávať svoje výrobky v inej európskej krajine, v ktorej nemá sídlo, musí v tejto krajine vymenovať splnomocneného zástupcu, ktorý tam musí plniť svoje povinnosti podľa smernice o OEEZ (najmä registráciu).

Ak výrobca nevymenoval splnomocneného zástupcu, je pre národný regulačný orgán ťažké ho stíhať v zahraničí (napr. v jeho domovskej krajine). Preto musia regulačné orgány spolupracovať. Jedným z riešení je upozorniť na cezhraničných free-riders (výrobcov bez registrácie) príslušný vnútroštátny orgán v tej krajine, v ktorej má výrobca svoju prevádzku. Týmto spôsobom vzniká menej ťažkostí spojených s trestným stíhaním alebo s prekladom príslušných dokumentov.

Na lepšiu spoluprácu potrebujú regulačné orgány platformu / SharePoint na výmenu informácií. Potrebujú vedieť, kto je v iných členských štátoch zodpovedný za zasielanie správ potrebných na presadzovanie práva a trestné stíhanie.

Súvisiace súbory/informácie

Článok 17 WEEE 2012/19/EU: Splnomocnený zástupca:

  • Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bodoch i) až iii) so sídlom v inom členskom štáte mohol výnimočne podľa článku 3 ods. 1 písm. f) bodov i) až iii) vymenovať právnickú alebo fyzickú osobu so sídlom na jeho území za splnomocneného zástupcu, ktorý je zodpovedný za plnenie povinností tohto výrobcu podľa tejto smernice na jeho území.
  • Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca vymedzený v článku 3 ods. 1 písm. f) bode iv) a usadený na jeho území, ktorý predáva EEZ do iného členského štátu, v ktorom nie je usadený, vymenoval splnomocneného zástupcu v tomto členskom štáte ako osobu zodpovednú za plnenie povinností tohto výrobcu podľa tejto smernice na území tohto členského štátu.
  • Vymenovanie splnomocneného zástupcu sa uskutočňuje na základe písomného splnomocnenia.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Priebežne – Period: 2019 – Topic: Odpad a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter