IMPEL Logo

Konferencia IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstrakt

Závery konferencie

Poznanie medzery v implementácii

Súčasná implementačná medzera v Európe podkopáva vytvorenie rovnakých podmienok. Ťažká situácia v európskych národných hospodárstvach viedla k znižovaniu zdrojov a preťaženiu osôb pracujúcich v environmentálnych správach, a preto sa kvalita environmentálnych povolení a inšpekcií skladá. To (v konečnom dôsledku) povedie k nedostatočnému/nedostatočnému vykonávaniu právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a spôsobí riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto je potrebné urobiť viac na posilnenie implementácie a zabezpečenie potrebných zdrojov na dosiahnutie lepšieho životného prostredia v Európe a na zabránenie rastúcim sociálnym a ekonomickým nákladom vyplývajúcim z neimplementácie. Je potrebné systematickejšie posudzovať skutočné problémy s implementáciou, s ktorými sa stretávame v praxi, a odborníci z praxe by mali byť zapojení do identifikácie a implementácie praktických prístupov a riešení problémov, s ktorými sa stretávame.

Jednoduchšie a lepšie vykonateľné politiky a právne predpisy

Praktici môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov, aby sa zabezpečila ich praktická uplatniteľnosť a vymožiteľnosť. Mali by sa využívať systematickejšie prístupy a nástroje na zapojenie odborníkov z praxe a lepšie využívanie ich praktických skúseností. Je potrebné vynaložiť viac úsilia na zefektívnenie a zjednodušenie regulačných požiadaviek s cieľom znížiť byrokraciu a uľahčiť podnikom správny postup. Existuje priestor pre väčšiu transparentnosť environmentálneho riadenia s cieľom zlepšiť účasť zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti a občanov. Je potrebné zjednodušiť, zefektívniť a sprístupniť informácie potrebné na podporu lepšieho dodržiavania environmentálnych právnych predpisov.

Väčšia podpora pre vykonávacie organizácie

Zlepšenie koordinácie medzi rôznymi aktérmi je jasnou prioritou. Mali by sme hľadať príležitosti na užšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi sieťami v celej Európe, medzi jednotlivými krajinami a tiež medzi príslušnými orgánmi v rámci krajín. Vzájomné hodnotenie sa ukázalo ako veľmi účinný mechanizmus na identifikáciu a hľadanie riešení problémov pri implementácii. Podporujeme väčšie a širšie využívanie prístupov vzájomného hodnotenia na národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Existuje jasná potreba väčšieho počtu a lepšej odbornej prípravy odborníkov z praxe. Musíme určiť prioritné oblasti odbornej prípravy regulačných orgánov, inšpektorov, prokurátorov, sudcov a ombudsmanov, vrátane prípadných spoločných programov odbornej prípravy. Je naďalej potrebné vyvíjať a zavádzať metódy a nástroje, ktoré pomôžu vykonávacím organizáciám stanoviť priority a zamerať svoje úsilie tak, aby s obmedzenými zdrojmi dosiahli čo najlepšie výsledky pre ľudí a životné prostredie. Podporujeme rozvoj fór na podporu inovatívneho myslenia a prístupov k tomu, ako by sa celý cyklus implementácie mohol stať účinnejším a efektívnejším, čo by prinieslo väčší prínos pre životné prostredie, zlepšilo konkurencieschopnosť a podporilo ekologickejšie hospodárstvo v Európe.

Na záver John Seager, predseda IMPEL, uviedol, že IMPEL vyzýva rozhodovacie orgány na európskej úrovni a v jednotlivých krajinách, aby zvážili tieto odporúčania a prijali opatrenia na dosiahnutie väčších prínosov, ktoré vyplynú z lepšej implementácie. Siete zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní týchto opatrení a IMPEL vyzýva krajiny, aby sa na nich aktívne podieľali.

Nové strategické smerovanie

Jedným z následných opatrení, ktoré v súčasnosti vykonáva IMPEL, je vypracovanie nového strategického smerovania pre budúcnosť siete. Prijatím strategického dokumentu IMPEL opisuje svoje zameranie, priority a novú štruktúru siete na niekoľko nasledujúcich rokov a spôsob, akým sa prispôsobí budúcim výzvam. Patrí sem napríklad zriadenie piatich nových odborných tímov, ktoré nahradia dva existujúce klastre.

VYHLÁSENIE KONFERENCIE

 

Tags:

Subscribe to our newsletter