IMPEL Logo

Kontrolný zoznam na posúdenie právnych predpisov z hľadiska uskutočniteľnosti a vykonateľnosti

S cieľom povzbudiť tvorcov politík, zákonodarcov a zainteresované strany, aby venovali väčšiu pozornosť pravdepodobným problémom praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti v priebehu legislatívneho procesu s cieľom predvídať a odstraňovať problémy praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti prostredníctvom proaktívneho prístupu IMPEL začal projekt zameraný na vypracovanie praktického kontrolného zoznamu na posúdenie praktickej vykonateľnosti a vymožiteľnosti existujúcich a nových právnych predpisov s cieľom zlepšiť celkové vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia v členských štátoch.

IMPEL v roku 2006 vypracoval vlastný kontrolný zoznam, ktorý však nahradila práca vykonaná v roku 2010 v spolupráci so sieťou vedúcich pracovníkov EPA’s.

Kontrolný zoznam je navrhnutý tak, aby umožnil aktérom a zainteresovaným stranám v legislatívnom a implementačnom procese posúdiť právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia (a súvisiace vnútroštátne právne predpisy a implementačné úsilie) z rôznych hľadísk uskutočniteľnosti a vymožiteľnosti, a to ex ante aj ex post. V tejto správe sa nachádza zoznam otázok,  ktoré možno použiť ako kontrolný zoznam, pomocný materiál alebo ako dotazník v závislosti od potrieb a záujmov používateľa.

Príloha(-y)

Tags:

Subscribe to our newsletter