IMPEL Logo

Metodika správneho postupu pri udeľovaní povolení - porovnanie

Doing the right things for environmental permitting je prebiehajúci projekt (2016-2018), ktorý sa bližšie zaoberá vzťahom medzi povoľovaním a inšpekciou, identifikuje zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikuje a opisuje kroky, ktoré by sa mohli použiť v povoľovacích konaniach.

Návrh tohto trojročného projektu je: 1) zhromaždiť a porovnať postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v rámci
Európy, a objasniť potreby, 2) na základe týchto informácií projektový tím vypracuje usmernenie, ktoré bude dostatočne flexibilné, aby sa prispôsobilo orgánom v Európe pri vydávaní povolení pre IED, 3) zorganizovať školenia o povoľovaní IED a identifikovať nedostatky v nástrojoch a metodikách vydávania povolení, aby sa mohli začať nové projekty IMPEL.

Konečným výsledkom práce je postupné usmernenie pre vydávanie povolení, dobre vyškolení úradníci pre vydávanie povolení
a identifikácia nových iniciatív IMPEL pre projekty týkajúce sa vydávania povolení.

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Subscribe to our newsletter