IMPEL Logo

Príručka o kontrole a presadzovaní práva v oblasti elektronického odpadu

Táto príručka má za cieľ poskytnúť praktické usmernenie a základné informácie pracovníkom regulačných orgánov a orgánov presadzovania práva, ktorí sa zaoberajú cezhraničným pohybom použitých elektrických a elektronických zariadení (UEEE) a elektrického a elektronického odpadu (e-odpad). Hoci sú opatrenia krajín vývozu aj dovozu dôležité na účinné presadzovanie Bazilejského dohovoru, a to aj v súvislosti s elektronickým odpadom, príručka sa zameriava predovšetkým na krajiny dovozu. Dôvodom je skutočnosť, že cieľom projektu je podporiť budovanie kapacít v príslušných krajinách, ktoré sú prevažne krajinami dovozu. Keďže námorné prístavy sú zďaleka hlavnými miestami vstupu zásielok elektroodpadu a elektronického odpadu na africký kontinent, táto príručka sa zameriava na budovanie kapacít a zlepšenie spolupráce medzi úradníkmi zodpovednými za presadzovanie práva a regulačnými úradníkmi, ktorých každodenná práca súvisí s africkými námornými prístavmi.

Príručku pripravili v roku 2012 členovia projektového tímu IMPEL, ktorí sú zodpovední za realizáciu komponentu IV projektu E-waste Africa. Príprava sa uskutočnila v úzkej spolupráci so sekretariátom Bazilejského dohovoru a BCCC - Nigéria.

Tags:

Subscribe to our newsletter