IMPEL Logo

Finančná rezerva na environmentálne záväzky - praktická príručka

Táto praktická príručka je určená ako referenčný dokument pre regulačné orgány. Nepredpisuje, čo má regulačný orgán urobiť. Namiesto toho je jej cieľom poskytnúť informácie, ktoré pomôžu regulačným orgánom pri prijímaní lepších rozhodnutí o finančnom zabezpečení environmentálnych povinností a záväzkov. Týmto spôsobom by mala prispieť k lepšej ochrane životného prostredia a verejných financií, podporiť dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí" a podporiť investície prevádzkovateľov do prevencie znečisťovania.
Príručka identifikuje otázky, ktoré treba zvážiť v rozhodovacom procese pri posudzovaní finančného zabezpečenia, a pomáha regulačným orgánom a ostatným používateľom pri hľadaní úspešných riešení. Zdôrazňuje tiež význam priebežnej údržby a monitorovania finančného zabezpečenia s cieľom zabezpečiť úspešné poskytovanie tohto finančného zabezpečenia v prípade potreby a poskytuje príklady použitia a usmernenia na medzinárodnej úrovni.

Tri hlavné časti príručky obsahujú:

  1. informácie o výpočte výšky finančnej rezervy vrátane odkazov na dostupné nástroje a vzory;
  2. podrobný rozpis hlavných výhod a nevýhod jednotlivých finančných rezerv spolu s odporúčanými kontrolami finančných rezerv vo všeobecnosti a pre každú finančnú rezervu; a
  3. príklady použitia a usmernenia.

Tags:

Lead country and contact

Spojené kráľovstvo (Škótsko)

Subscribe to our newsletter