IMPEL Logo

Osvedčené postupy na riešenie rozptýleného znečistenia dusičnanmi z poľnohospodárskych podnikov a usadlostí

Tento nástroj zhromažďuje príklady osvedčených postupov na riešenie rozptýleného znečistenia dusičnanmi z poľnohospodárskych podnikov a fariem. Cieľom dokumentu je predstaviť pragmatické metódy, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu vyplavovania dusičnanov do vodného prostredia, a tým prispieť k vyššej úrovni súladu s cieľom smernice o dusičnanoch a rámcovej smernice o vode.

Podľa smernice o dusičnanoch musí členský štát zaviesť kódexy správnej poľnohospodárskej praxe, ktoré majú poľnohospodári uplatňovať, ako sa uvádza v prílohe II a III. Kódexy správnej praxe sú implementované ako množstvo konkrétnych povinností pre poľnohospodárov a môžu sa v jednotlivých členských štátoch líšiť. Zámerom tohto dokumentu je podrobnejšie ako doteraz opísať, ako možno tieto povinnosti kontrolovať a napokon pomôcť každému členskému štátu, aby bol v súlade so smernicou.

Smernica o dusičnanoch tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej smernice o vode a je jedným z kľúčových nástrojov ochrany vôd pred poľnohospodárskymi tlakmi. Táto práca bude preto zahŕňať opatrenia na vykonávanie oboch smerníc EÚ.

Dokument čiastočne vychádza zo správy komisií EÚ z roku 2011, “Kontrola vykonávania smernice o dusičnanoch. Výsledky dotazníka medzi členskými štátmi. Guidelines on Controls” (príloha 1) s cieľom ešte viac konkretizovať odporúčania zo správy uvedením praktických príkladov osvedčených postupov pri kontrole rôznych opatrení. Príklady môžu byť z jedného členského štátu alebo môžu byť súhrnom praxe z viacerých členských štátov.

Tags:

Lead country and contact

Dánsko

Subscribe to our newsletter