IMPEL Logo

Usmernenia na vykonávanie IED pri plánovaní a vykonávaní inšpekcií

Táto príručka bola vypracovaná v rámci projektu IMPEL v roku 2012: Hlavným cieľom tohto projektu bolo zorganizovať výmenu informácií týkajúcich sa osvedčených postupov pri implementácii článku 23 smernice IED s prihliadnutím na usmernenia k plánovaniu inšpekcií a hodnoteniu rizík, ktoré už boli vypracované v rámci IMPEL, a na požiadavky opísané v článku 23 smernice IED.

Tags:

Lead country and contact

Nemecko

Subscribe to our newsletter