IMPEL Logo

Inšpekčná príručka pre intenzívne chovy ošípaných

Táto príručka je výsledkom spolupráce krajín zastúpených v projekte IMPEL “Zlepšenie povoľovania a kontroly zariadení na chov ošípaných podľa IPPC”. Cieľom projektu je vytvoriť praktické nástroje pre inšpektorov IPPC fariem ošípaných. Štruktúra knihy je založená na činnostiach na farme ošípaných. To zodpovedá každodennej praxi na farme ošípaných a pravidelnej kontrole na farme ošípaných.

Päť vybraných hlavných environmentálnych problémov je:

  1. Skladovanie hnoja
  2. Rozmetávanie hnoja na pôde
  3. Systémy ustajnenia zvierat
  4. Techniky znižovania emisií a
  5. Odour assessment.

Na veľké farmy ošípaných sa vzťahujú európske právne predpisy. Najdôležitejšia je smernica o priemyselných emisiách (predtým smernica IPPC), ktorá obsahuje predpisy pre zariadenia IPPC. Minimálne množstvo ošípaných v IED je 2000 produkčných ošípaných alebo 750 prasníc. IED obsahuje požiadavky na environmentálne kontroly. V smernici IED sa tiež vyžaduje, aby zariadenia IPPC používali najlepšie dostupné techniky (BAT), ktoré sú uvedené v dokumente Bref “Intenzívny chov hydiny a ošípaných”. Pre väčšinu činností v chove ošípaných je možné definovať BAT, ktoré sú uvedené v tomto usmernení. To pomáha inšpektorom zorientovať sa v zložitom a prepracovanom dokumente Bref.

Príprava na inšpekciu zahŕňa zber informácií a štúdium dostupných výkresov, máp a technických informácií. Inšpektori tiež študujú súvisiace právne predpisy a usmernenia (ak sú k dispozícii). Kontrola pozostáva z dvoch častí. V jednej časti sa preskúmajú dokumenty, posudky a záznamy v kancelárii zariadenia, druhá časť sa uskutoční počas kontroly zariadenia. Kontrolné zoznamy a hlavné otázky na kontrolu z tohto usmernenia sa môžu použiť pri všetkých krokoch kontroly.

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Subscribe to our newsletter