IMPEL Logo

Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení

Táto správa/nástroj sa zameriava najmä na objasnenie kritérií skríningu, posúdenie významných vplyvov, posúdenie kumulatívnych vplyvov a, ak je to možné, na mechanizmy zavedené na kontrolu dodržiavania podmienok povolenia týkajúcich sa zmierňujúcich opatrení stanovených podľa článku 2 ods. 6(3). V súvislosti s riešením problematiky sústavy Natura 2000 pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení sa v rámci projektu identifikovali niektoré osvedčené postupy, ktoré sú opísané v správe.

Tags:

Lead country and contact

Nemecko

Subscribe to our newsletter