IMPEL Logo

Stanovenie cieľov inšpekcie a usmernenie k monitorovaniu výkonnosti

Na tému plánovania inšpekcií pracoval IMPEL niekoľko rokov v rámci projektu Doing the right thing (DTRT). Projekt DTRT zaviedol cyklus environmentálnych inšpekcií. Dôležitými krokmi v tomto cykle sú stanovenie priorít a definovanie cieľov inšpekcie a súvisiacich ukazovateľov výkonnosti. Keď orgány začali implementovať DTRT, ukázalo sa, že potrebujú ďalšiu podporu, najmä pokiaľ ide o tieto dva kroky. Preto sa IMPEL rozhodol vyvinúť v týchto oblastiach niekoľko ďalších nástrojov.
Usmernenia uvedené v tejto správe sa zameriavajú na stanovenie cieľov inšpekcií a monitorovanie výkonnosti. V rámci iného projektu bol vyvinutý nástroj na stanovenie priorít (projekt EasyTools). Spolu s DTRT poskytujú orgánom komplexný súbor usmernení na plánovanie kontrol.

Tento usmerňovací dokument bol napísaný predovšetkým na pomoc kontrolným orgánom pri stanovovaní a monitorovaní cieľov pri kontrolách regulovaných zariadení, ale možno ho použiť aj širšie. Napríklad kontrolné orgány, ktoré majú aj právomoci na prijímanie donucovacích opatrení proti nezákonnému ukladaniu odpadu, môžu použiť metodiku uvedenú v tomto usmernení na stanovenie a monitorovanie cieľov na systematické riešenie týchto lokalít.

Tags:

Lead country and contact

Holandsko

Subscribe to our newsletter