IMPEL Logo

Tools

 • Finančná rezerva na environmentálne záväzky - praktická príručka

  Táto praktická príručka je určená ako referenčný dokument pre regulačné orgány. Nepredpisuje, čo by mal regulačný orgán urobiť. Jej cieľom je skôr poskytnúť informácie, ktoré pomôžu regulačným orgánom pri prijímaní lepších rozhodnutí o finančnom zabezpečení environmentálnych povinností a záväzkov. Týmto spôsobom by mala prispieť k lepšej ochrane životného prostredia a verejných financií, podporiť dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí" a podporiť investície prevádzkovateľov do prevencie znečisťovania. V príručke sa uvádzajú otázky, ktoré treba zvážiť v rozhodovacom procese pri posudzovaní finančného zabezpečenia, a pomáha regulačným orgánom a ostatným používateľom pri hľadaní úspešných riešení. Zdôrazňuje tiež význam priebežnej údržby a monitorovania finančného zabezpečenia na zabezpečenie úspešného poskytovania tohto finančného zabezpečenia v prípade potreby a poskytuje príklady použitia a usmernenia na medzinárodnej úrovni.

  [Read more]
 • Metodika správneho postupu pri udeľovaní povolení - porovnanie

  Správne postupy pri vydávaní environmentálnych povolení je prebiehajúci projekt (2016-2018), ktorý sa bližšie zaoberá vzťahom medzi vydávaním povolení a inšpekciou, identifikuje zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikuje a opisuje kroky, ktoré by sa mohli použiť v postupoch vydávania povolení.

  [Read more]
 • Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení

  Táto správa/nástroj sa zameriava najmä na objasnenie kritérií skríningu, posúdenie významných vplyvov, posúdenie kumulatívnych vplyvov a, ak je to možné, na zavedenie mechanizmov na kontrolu dodržiavania podmienok povolenia týkajúcich sa zmierňujúcich opatrení stanovených podľa čl. 6(3). V súvislosti s riešením problematiky sústavy Natura 2000 pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení sa v rámci projektu identifikovali niektoré osvedčené postupy, ktoré sú opísané v správe.

  [Read more]
 • Osvedčené postupy v oblasti energetickej účinnosti pri vydávaní povolení a kontrolách

  Tento dokument poskytuje prehľad osvedčených postupov v súvislosti s riešením energetickej efektívnosti v postupoch udeľovania povolení a kontroly.

  [Read more]
 • Úprava odpadu pred uložením na skládku podľa čl. 6 smernice o skládkach odpadov

  Táto správa poskytuje výsledky časti projektu IMPEL zameranej na implementáciu článku 6 smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov členskými štátmi EÚ, v s cieľom preskúmať situáciu v členských štátoch, pokiaľ ide o skládkovanie nespracovaného odpadu. Predbežne bol rozoslaný prieskum.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter