IMPEL Logo

Úprava odpadu pred uložením na skládku podľa čl. 6 smernice o skládkach odpadov

Táto správa poskytuje výsledky časti projektu IMPEL Landfill zameraného na implementáciu článku 6 smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov v členských štátoch EÚ s cieľom preskúmať situáciu v členských štátoch, pokiaľ ide o skládkovanie nespracovaného odpadu. Predbežne bol rozoslaný prieskum.

Zpráva obsahuje:

   Vyplýva z nej:
    Prehľad o stave životného prostredia a o tom, ako je potrebné zabezpečiť, aby sa na území Slovenskej republiky nachádzali a nachádzali nové zdroje energie.
   • analýzu rôznych prístupov k hodnoteniu potreby úpravy odpadu pred jeho uložením na skládku
   • analýzu kritérií a technológií na spracovanie odpadu
   • pokyny na povoľovanie miešania odpadu
   • pripomienky k spoločnej metodike hodnotenia ANC pri nakladaní so stabilným nereaktívnym odpadom
   • .
   • návrhy na správnu kontrolu na posúdenie súladu so spracovaním BRKO aj priemyselného odpadu
   • .

Tags:

Subscribe to our newsletter