IMPEL Logo

Príručka o miestach nakladania s odpadmi

Vzhľadom na problematické prúdy odpadu na celom svete, najmä elektronického odpadu, vozidiel po dobe životnosti a ich komponentov z Európy do Afriky, sa odborníci na prepravu odpadu v súčasnosti zhodujú na potrebe účinnejšieho zamerania sa na zdroje nelegálnych prúdov odpadu a na zariadenia, v ktorých sa takýto odpad zhromažďuje, skladuje a/alebo spracováva pred vývozom. Projekt IMPEL-TFS “Miesta nakladania s odpadmi”, ktorý sa začal začiatkom roka 2011, je zameraný na lepšie pochopenie týchto tokov odpadu a zariadení, na výmenu informácií a osvedčených postupov a na vypracovanie usmernení na identifikáciu miest, kontrolu a následné opatrenia na podporu dodržiavania predpisov.

Táto príručka o miestach nakladania s odpadmi vychádza zo skúseností projektového tímu, analýzy existujúcich usmerňovacích dokumentov, dotazníkov zaslaných členským krajinám IMPEL a výsledkov odborného seminára vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko). Poskytuje úvod do ekonomiky nelegálneho obchodu s odpadom a právneho kontextu pre miesta nakladania s odpadom a zdôrazňuje význam proaktívnych opatrení, ako sú kampane na zvyšovanie povedomia a spolupráca s colnými orgánmi, obchodnými združeniami a prepravnými linkami. Ďalej sa uvádzajú usmernenia týkajúce sa identifikácie problematických miest na nakladanie s odpadom a príklady úspešných metód používaných v niektorých krajinách EÚ, ako je napríklad prístup k prúdom odpadu. Hlavná časť príručky je venovaná príprave a vykonaniu kontrol na mieste, pričom sa zameriava na metódy kontroly, potrebné informácie a kontakty, rozlišovanie odpadu a neodpadu a bezpečnostné aspekty. Posledná kapitola dokumentu sa zaoberá potrebnými následnými opatreniami po inšpekcii na mieste. Text príručky je doplnený 11 prílohami, ktoré obsahujú rozhodovacie stromy, kontrolné zoznamy, príslušné formuláre,
tabuľky procesných požiadaviek a užitočné webové odkazy.

Tags:

Lead country and contact

Nemecko

Subscribe to our newsletter