IMPEL Logo

Tools

 • Usmernenie k efektívnemu plánovaniu inšpekcií prepravy odpadu

  Podľa nariadenia (EÚ) č. 660/2014 musia členské štáty EÚ do 1. januára 2017 vypracovať plány kontrol prepravy odpadu, aby sa zabezpečila potrebná kapacita pre kontroly a účinne sa zabránilo nezákonnej preprave.

  [Read more]
 • Usmernenia pre fungovanie obehového hospodárstva

  Kľúčovým prvkom prechodu na obehové hospodárstvo sú inovácie vo výrobných a recyklačných zariadeniach, ktorých cieľom je efektívne využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu a využívanie zvyškov výroby alebo materiálov získaných z odpadu ako druhotných surovín.

  [Read more]
 • Usmernenia na vykonávanie IED pri plánovaní a vykonávaní inšpekcií

  Toto usmernenie bolo vypracované v rámci projektu IMPEL v roku 2012: Hlavným cieľom tohto projektu bolo zorganizovať výmenu informácií týkajúcich sa osvedčených postupov pri vykonávaní článku 23 smernice IED, pričom sa zohľadnili usmernenia k plánovaniu inšpekcií a hodnoteniu rizík, ktoré už vypracoval IMPEL, a požiadavky opísané v článku 23 smernice IED.

  [Read more]
 • Osvedčené postupy na riešenie rozptýleného znečistenia dusičnanmi z poľnohospodárskych podnikov a usadlostí

  Tento nástroj zhromažďuje príklady osvedčených postupov na riešenie difúzneho znečistenia dusičnanmi z poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskych usadlostí. Cieľom dokumentu je predstaviť pragmatické metódy, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu vyplavovania dusičnanov do vodného prostredia, a tým prispieť k vyššej úrovni súladu s cieľom smernice o dusičnanoch a rámcovej smernice o vode.

  [Read more]
 • Finančná rezerva na environmentálne záväzky - praktická príručka

  Táto praktická príručka je určená ako referenčný dokument pre regulačné orgány. Nepredpisuje, čo by mal regulačný orgán urobiť. Jej cieľom je skôr poskytnúť informácie, ktoré pomôžu regulačným orgánom pri prijímaní lepších rozhodnutí o finančnom zabezpečení environmentálnych povinností a záväzkov. Týmto spôsobom by mala prispieť k lepšej ochrane životného prostredia a verejných financií, podporiť dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí" a podporiť investície prevádzkovateľov do prevencie znečisťovania. V príručke sa uvádzajú otázky, ktoré treba zvážiť v rozhodovacom procese pri posudzovaní finančného zabezpečenia, a pomáha regulačným orgánom a ostatným používateľom pri hľadaní úspešných riešení. Zdôrazňuje tiež význam priebežnej údržby a monitorovania finančného zabezpečenia na zabezpečenie úspešného poskytovania tohto finančného zabezpečenia v prípade potreby a poskytuje príklady použitia a usmernenia na medzinárodnej úrovni.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Projektový tím pod názvom "easyTools" pod vedením Nemecka zhromaždil informácie o hodnoteniach rizík, ktoré sa používajú v celej Európe. Na základe týchto informácií bola vyvinutá a otestovaná nová metodika založená na pravidlách s názvom Integrovaná metóda hodnotenia rizík (IRAM). T

  [Read more]
 • Metodika správneho postupu pri udeľovaní povolení - porovnanie

  Správne postupy pri vydávaní environmentálnych povolení je prebiehajúci projekt (2016-2018), ktorý sa bližšie zaoberá vzťahom medzi vydávaním povolení a inšpekciou, identifikuje zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikuje a opisuje kroky, ktoré by sa mohli použiť v postupoch vydávania povolení.

  [Read more]
 • Zaradenie odpadu zo Zeleného zoznamu podľa nariadenia o preprave odpadu

  Účelom praktických usmernení je pomôcť podnikom a orgánom, ktoré vyrábajú, spracúvajú, prepravujú, vyvážajú a kontrolujú odpady pri správnom hodnotení týchto odpadov. Cieľom usmernení je teda poskytnúť pomoc pri hodnoteniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti so zatrieďovaním odpadov vzhľadom na nariadenie o preprave odpadov.

  [Read more]
 • Nástroj na preskúmanie iniciatívy IMPEL (IRI)

  IRI je skratka pre iniciatívu IMPEL Review Initiative a ide o dobrovoľné partnerské hodnotenie, v rámci ktorého si orgány členských krajín IMPEL navzájom pomáhajú pri zlepšovaní implementácie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Prostredníctvom IRI hostiteľ získava bezplatné poradenstvo na ďalšie zlepšenie svojej práce a v rámci európskeho spoločenstva sa vymieňajú osvedčené postupy. Ak máte záujem hostiť IRI, tento informačný balík vám poskytne niekoľko kľúčových informácií.

  [Read more]
 • Súlad s usmerneniami: Asistencia systému riadenia spoločnosti (CMS)

  Tradičný dohľad má niekoľko nedostatkov. Hoci niektoré regulované subjekty potrebujú odstrašujúci prístup, väčšina regulovaných subjektov je ochotná dodržiavať verejné nariadenia. Niektoré z nich, najmä väčšie regulované organizácie, reagujú na nové formy regulácie. Pre tieto spoločnosti nie je tradičný prístup založený na príkazoch a kontrole veľmi účinný, pretože neuznáva vlastné schopnosti spoločnosti a môže podkopať vnútornú motiváciu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter