IMPEL Logo

Tools

 • Metodika správneho postupu pri udeľovaní povolení - porovnanie

  Správne postupy pri vydávaní environmentálnych povolení je prebiehajúci projekt (2016-2018), ktorý sa bližšie zaoberá vzťahom medzi vydávaním povolení a inšpekciou, identifikuje zaujímavé prípadové štúdie a osvedčené postupy v Európe a identifikuje a opisuje kroky, ktoré by sa mohli použiť v postupoch vydávania povolení.

  [Read more]
 • Ochrana prírody pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení

  Táto správa/nástroj sa zameriava najmä na objasnenie kritérií skríningu, posúdenie významných vplyvov, posúdenie kumulatívnych vplyvov a, ak je to možné, na zavedenie mechanizmov na kontrolu dodržiavania podmienok povolenia týkajúcich sa zmierňujúcich opatrení stanovených podľa čl. 6(3). V súvislosti s riešením problematiky sústavy Natura 2000 pri povoľovaní a kontrole priemyselných zariadení sa v rámci projektu identifikovali niektoré osvedčené postupy, ktoré sú opísané v správe.

  [Read more]
 • Osvedčené postupy v oblasti energetickej účinnosti pri vydávaní povolení a kontrolách

  Tento dokument poskytuje prehľad osvedčených postupov v súvislosti s riešením energetickej efektívnosti v postupoch udeľovania povolení a kontroly.

  [Read more]
 • Modelovací nástroj iDepend

  iDEPEND je nástroj na modelovanie závislostí, ktorý môže regulačným orgánom pomôcť identifikovať intervenčné stratégie a prístupy s cieľom zlepšiť správanie prevádzkovateľov v oblasti dodržiavania environmentálnych predpisov. Nástroj zároveň analyzuje možnú úspešnosť zvoleného prístupu.

  [Read more]
 • Kontrolný zoznam na posúdenie právnych predpisov z hľadiska uskutočniteľnosti a vykonateľnosti

  S cieľom povzbudiť tvorcov politík, zákonodarcov a zainteresované strany, aby venovali viac pozornosti pravdepodobným problémom s praktickou realizovateľnosťou a vymožiteľnosťou v priebehu celého legislatívneho procesu s cieľom predvídať a odstraňovať problémy s praktickou realizovateľnosťou a vymožiteľnosťou prostredníctvom aktívneho prístupu, inicioval IMPEL projekt zameraný na vypracovanie praktického kontrolného zoznamu na posúdenie praktickej realizovateľnosti a vymožiteľnosti existujúcich a nových právnych predpisov s cieľom zlepšiť celkové vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia v členských štátoch.

  [Read more]
 • Susedský dialóg - súbor nástrojov

  Tento dokument je určený pre orgány a spoločnosti, ktoré chcú využívať alebo podporovať priamy dialóg prístup k riešeniu environmentálnych konfliktov medzi obyvateľmi a priemyselnými závodmi. Viaceré členské štáty sa zapojili do série projektov zameraných na vytváranie susedských dialógov, v rámci ktorých sa zhromažďovali a hodnotili príklady toho, ako by sa environmentálne konflikty medzi podnikmi a ich susedmi mohli riešiť prostredníctvom dialógu.

  [Read more]
 • Úprava odpadu pred uložením na skládku podľa čl. 6 smernice o skládkach odpadov

  Táto správa poskytuje výsledky časti projektu IMPEL zameranej na implementáciu článku 6 smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov členskými štátmi EÚ, v s cieľom preskúmať situáciu v členských štátoch, pokiaľ ide o skládkovanie nespracovaného odpadu. Predbežne bol rozoslaný prieskum.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter