IMPEL Logo

O podjetju IMPEL

Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL) je mednarodno neprofitno združenje okoljskih organov držav članic Evropske unije, držav pristopnic in kandidatk EU, držav EGP in EFTA ter potencialnih kandidatk za članstvo v Evropski skupnosti. Združenje je registrirano v Belgiji, njegov pravni sedež pa je v Bruslju. Trenutno ima IMPEL 56 članov iz 36 držav, vključno z vsemi državami članicami EU, Severno Makedonijo, Srbijo, Turčijo, Islandijo, Kosovom*, Albanijo, Švico in Norveško.

(*To imenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.)

Od neformalnega do formalnega

IMPEL je bil ustanovljen leta 1992 kot neformalna mreža evropskih regulatorjev in organov, ki se ukvarjajo z izvajanjem in uveljavljanjem okoljske zakonodaje. Leta 2008 je bil IMPEL preoblikovan v mednarodno neprofitno združenje v skladu z belgijsko zakonodajo. Več o zgodovini mreže IMPEL. 

Cilji mreže

Cilj mreže je ustvariti potrebno spodbudo v Evropski uniji za napredek pri zagotavljanju učinkovitejše uporabe okoljske zakonodaje. Glavne dejavnosti mreže IMPEL potekajo v okviru projektne strukture in se nanašajo na ozaveščanje, krepitev zmogljivosti, medsebojni pregled, izmenjavo informacij in izkušenj o izvajanju, mednarodno sodelovanje pri izvrševanju ter spodbujanje in podpiranje izvedljivosti in izvršljivosti evropske okoljske zakonodaje.

Mreža IMPEL se je razvila v splošno znano organizacijo na področju okolja in je omenjena v številnih zakonodajnih in političnih dokumentih EU, npr.:

  • Temelj št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 "Dobro živeti, v mejah našega planeta", ki določa sedmi okoljski akcijski program Skupnosti,
  • Priporočilo 2001/331/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o določitvi minimalnih meril za okoljske inšpekcije v državah članicah (RMCEI),
  • Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju okoljske zakonodaje Evropske skupnosti in,
  • Smernice Evropske komisije o presoji vplivov.
.

Subscribe to our newsletter