IMPEL Logo

O podjetju IMPEL

Boljše izvajanje za prihodnost - kako lahko IMPEL prispeva?

Mreža IMPEL lahko na več načinov prispeva h krepitvi izvajanja okoljske zakonodaje v Evropi, med drugim:

  • pomagati državam, da hitreje dosežejo skladnost, na primer z izmenjavo znanja, spretnosti in dobrih praks ter izvajanjem medsebojnih pregledov (IRI);
  • pomagati izvajalskim organizacijam, da učinkoviteje uporabljajo omejena sredstva, na primer s pripravo tehničnih smernic in spodbujanjem uporabe pristopov, ki temeljijo na tveganju, za usmerjanje naporov;
  • usklajevanje ukrepov med državami, na primer pri izvrševanju predpisov za boj proti nezakonitemu čezmejnemu gibanju odpadkov;
  • u lajšanje komunikacije med različnimi akterji in mrežami, na primer tožilci, sodniki in varuhi človekovih pravic;
  • informiranje politike s praktičnimi izkušnjami in strokovnim znanjem.

Poznavanje in odpravljanje vrzeli pri izvajanju

Boljše moramo razumeti praktične težave in vrzeli pri izvajanju zakonodaje EU, da bomo lahko ugotovili, kako lahko IMPEL pomaga pri njihovem odpravljanju. To razumevanje bo pomagalo oblikovati prednostne naloge delovnega programa za prihodnost. V ta namen je bilo opravljeno delo, ki vključuje: izvajanje rednih pregledov ocenjevanja izzivov pri izvajanju, ocenjevanje prednostnih nalog v 7. akcijskem programu za okolje, posvetovanje z Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za okolje ter drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z nevladnimi organizacijami in poslovnimi skupinami, ter izvedbo raziskave med našimi člani, da bi pridobili njihov pogled na težave pri izvajanju in rešitve.

Ta dejavnost je povezana tudi s politiko pametnejše pravne ureditve Evropske komisije in programom Pravilna sposobnost in uspešnost predpisov (REFIT). S programom REFIT Komisija sprejema ukrepe, da bi zakonodaja EU bolj "ustrezala namenu": da bi poenostavila in zmanjšala regulativne stroške ob ohranjanju koristi.

Kako delamo

Glavna dejavnost skupine IMPEL je izvajanje projektov. Za vsak projekt se pripravi projektni načrt, tako imenovana projektna naloga (Terms of Reference - ToR). V projektni nalogi je projekt opisan tako z vidika ciljev kot tudi rezultatov. Vključuje določbe za pregled kakovosti projekta in strategijo razširjanja rezultatov projekta. Spodbuja se skupno vodenje projektov s strani okoljskih organov iz različnih držav članic IMPEL, prav tako pa se na projektnih delavnicah lahko udeležijo vsi člani IMPEL.

Poleg projektov IMPEL organizira tudi konference o izvajanju in uveljavljanju okoljske zakonodaje EU. Na teh konferencah v povprečju sodeluje več kot 200 strokovnjakov s področja izdajanja dovoljenj, inšpekcijskih pregledov, izvrševanja ter oblikovanja politik in zakonodaje iz vseh držav članic IMPEL in Evropske komisije. Konference se uporabljajo za razširjanje izdelkov IMPEL širšemu občinstvu. Prav tako ponujajo možnost za razpravo o novih trendih v različnih državah, raziskovanje novo razvitih delovnih metod in orodij ter razpravo o izvedljivosti in izvršljivosti prihajajoče zakonodaje. Konference so forum za predstavnike evropske industrije in nevladnih organizacij, na katerem lahko z evropskimi okoljskimi organi razpravljajo o možnostih za izboljšanje izvajanja in uveljavljanja okoljske zakonodaje EU ter pripravijo zamisli za nove projekte in dejavnosti IMPEL.

Vključevanje z zunanjimi partnerji

Od sredine 90. let prejšnjega stoletja sta Komisija in IMPEL tesno sodelovala. Zaradi preoblikovanja mreže v neodvisno mednarodno združenje okoljskih organov je bilo treba na novo oblikovati odnos med IMPEL in Evropsko komisijo. Dne 15. septembra 2009 sta IMPEL in Komisija podpisala memorandum o soglasju, ki priznava vlogo IMPEL pri izboljšanju izvajanja in izvrševanja okoljske zakonodaje EU ter opisuje sodelovanje med IMPEL in Komisijo na tem področju.Evropska komisija je ostala pomemben sponzor IMPEL. Od leta 2008 Komisija finančno podpira IMPEL prek uredbe LIFE+.

Na področju mednarodnega pošiljanja odpadkov je IMPEL podpisal memorandum o soglasju s sekretariatom Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije ter je član Okoljevarstvene mreže za optimizacijo skladnosti predpisov o nezakonitem prometu (ENFORCE).

Decembra 2015 je IMPEL s podpisom memoranduma o soglasju formaliziral tudi svoje sodelovanje z mrežo THEMIS.

Na drugem srečanju okoljskih izvršilnih mrež EU v Oxfordu (Združeno kraljestvo) septembra 2017 je IMPEL podpisal memorandum o soglasju z Evropsko mrežo tožilcev za okolje (ENPE) in Envicrimenet. Ta memorandum o soglasju je jasen znak namere vseh treh mrež, da bodo sodelovale pri krepitvi učinkovitega izvajanja in izvrševanja evropske okoljske in z njo povezane kazenske zakonodaje ter celotne verige skladnosti.

IMPEL aktivno sodeluje tudi z drugimi strateškimi partnerji, kot so in EU Forum sodnikov za okolje (EUFJE), Mreža vodij evropskih agencij za okolje (EPA Network), Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI).

Daljše branje

Subscribe to our newsletter