IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Voda in zemlja icon Voda in zemlja

  Zavest o nevarnosti, ki jo predstavlja poslabšanje kakovosti in količine vodnih virov, se je z leti povečala. Prav tako so se povečale težave, povezane s slabim upravljanjem zemljišč in tal. Kot glavni vzroki za pomanjkljivo izvajanje se navajajo prisotnost številnih različnih upravnih in izvršilnih struktur, ki delujejo na enem tematskem področju, potreba po delovanju v okviru določene strateške linije, določene z okvirnimi direktivami, ter nezadostni dokazi, podatki in informacije. To lahko posledično ogrozi sposobnost upravljavcev voda pri načrtovanju ustreznih ukrepov.

  [Read more]
 • Medsektorska orodja in pristopi icon Medsektorska orodja in pristopi

  Strokovna skupina X-cutting je ustanovljena za podporo strokovnjakom, ki so odgovorni za razvoj sistemov, procesov, postopkov in novih načinov dela. Ekipa se ukvarja predvsem z regulativnimi sistemi x-cutting in ne s sektorskimi sistemi. Cilji skupine so: povečati učinkovitost in uspešnost regulativnih organov opredeliti in razviti krovna orodja za podporo regulatorjem in izvajanju novih predpisov prispevati k razvoju zmogljivosti organizacij članic in enakih konkurenčnih pogojev v Evropi delati na prepoznavanju in prispevanju k reševanju specifičnih problemov.

  [Read more]
 • Varstvo narave icon Varstvo narave

  Prednostna naloga Evropske unije je do leta 2020 zaustaviti in obrniti upadanje biotske raznovrstnosti. Izvajanje zakonodaje EU o naravi (direktivi o pticah in habitatih) je bistvenega pomena za doseganje cilja EU 2020 glede biotske raznovrstnosti. Vendar je treba izboljšati izvajanje in izvrševanje. Ker EK vsako leto prejme razmeroma veliko število pritožb in postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi s tema direktivama o naravi, je treba okrepiti inšpekcijske preglede in izvrševanje na tem področju, za to pa je treba združiti moči z drugimi mrežami za naravo v Evropi. V skladu s strategijo IMPEL bodo glavna interesna področja varstva narave pokrita z delom skupine zelenih strokovnjakov. Ta pristop je bil predviden kot učinkovitejši za obravnavo novih perspektiv pri izvajanju evropske zakonodaje o naravi: omogočil bo osredotočen pristop k vprašanjem varstva narave ter stalen in strukturiran dialog med strokovnjaki za naravo med organi, drugimi pomembnimi mrežami, kot so mreža tožilcev, mreža sodnikov, nevladne organizacije in znanstveni inštituti. Splošni cilj skupine zelenih strokovnjakov je prispevati h krepitvi izvajanja zakonodaje EU o naravi z ozaveščanjem, razširitvijo mreže zelenih strokovnjakov, izmenjavo najboljših praks, krepitvijo sodelovanja z mrežo tožilcev in mrežo sodnikov EU, krepitvijo sodelovanja in izmenjavo znanja z nevladnimi organizacijami, izboljšanjem sodelovanja med strokovnjaki (za izvrševanje) in organizacijo skupnih pregledov. IMPEL je pripravljen združiti prizadevanja vseh mrež in nevladnih organizacij ter uporabiti svoje izkušnje na področju inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, da bi določil projekte in dejavnosti, ki prinašajo dodano vrednost v verigi predpisi - dovoljenja in inšpekcijski pregledi - izvrševanje - pregon - presoja - ocena učinkovitosti zakonodaje.

  [Read more]
 • Odpadki in TFS icon Odpadki in TFS

  Tags: Waste and TFS

  Področje delovanja skupine strokovnjakov za odpadke in TFS je praktično izvajanje in uveljavljanje mednarodnih in evropskih predpisov o pošiljkah odpadkov in ravnanju z njimi. Cilj mreže je spodbujati skladnost z evropsko uredbo o pošiljkah odpadkov in direktivami o ravnanju z odpadki z izvrševanjem, izvajati skupne projekte izvrševanja, spodbujati izmenjavo znanja, najboljših praks in izkušenj pri izvrševanju uredb in direktiv ter spodbujati enotno ureditev izvrševanja. To se izvaja z dejavnostmi ozaveščanja in krepitve zmogljivosti, omogočanjem medagencijskega in čezmejnega sodelovanja ter operativnimi dejavnostmi izvrševanja. Člani grozda predstavljajo okoljske organe, pa tudi carinske in policijske službe ter druge organe, ki imajo vlogo pri izvrševanju čezmejnega pošiljanja in ravnanja z odpadki.

  [Read more]
 • Industrija in zrak icon Industrija in zrak

  Strokovna skupina "Industrija in zrak" se bo osredotočila predvsem na praktično izvajanje in uveljavljanje zakonodaje, povezane z industrijo. Na tem področju je ključna direktiva Direktiva o industrijskih emisijah 2010/75/EU (IED), ki od 7. januarja 2013 nadomešča direktivo IPPC in sedem sektorskih direktiv. Poleg tega je za strokovno skupino posebej zanimiva direktiva o kakovosti zraka, saj je tesno povezana z emisijami v zrak. Drug zakonodajni akt zadeva direktivo Seveso o obvladovanju večjih industrijskih nesreč.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter