IMPEL Logo

Odpadki in TFS

Skupina strokovnjakov za odpadke in TFS se ukvarja s praktičnim izvajanjem in uveljavljanjem mednarodnih in evropskih predpisov o pošiljkah odpadkov in ravnanju z njimi. Cilj mreže je spodbujati skladnost z evropsko uredbo o pošiljkah odpadkov in direktivami o ravnanju z odpadki z izvrševanjem, izvajati skupne projekte izvrševanja, spodbujati izmenjavo znanja, najboljših praks in izkušenj pri izvrševanju uredb in direktiv ter spodbujati enotno ureditev izvrševanja. To se izvaja z dejavnostmi ozaveščanja in krepitve zmogljivosti, omogočanjem medagencijskega in čezmejnega sodelovanja ter operativnimi dejavnostmi izvrševanja.  Člani grozda predstavljajo okoljske organe, pa tudi carinske in policijske službe ter druge organe, ki imajo vlogo pri izvrševanju čezmejnega pošiljanja in ravnanja z odpadki.

Tags:

Key areas

 • Pošiljke odpadkov
 • Izvrševanje
 • Pošiljke plastičnih odpadkov
 • Recikliranje ladij
 • Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo
 • OEEO

Related projects

 • Projekt TFS Big/Little

  V več letih in pri več projektih IMPEL so pobudniki projekta ugotovili, da je več inšpektorjev za TFS skupaj opravilo na tisoče inšpekcijskih pregledov na področju TFS. Vsi ti inšpekcijski pregledi so se zvedli na obsežno poznavanje zakonodaje, povezane s fizičnimi inšpekcijskimi pregledi čezmejnih pošiljk odpadkov. Kljub številnim zakonodajnim spremembam in pregledom zakonodaje pa zakonodajalci in inšpektorji na terenu še vedno niso povezani, ko gre za nekatere podrobnosti v zakonodaji. Te "podrobnosti" bi lahko vsebovale določene namene v zakonodaji, vendar zaradi nepovezanosti zaradi dolgih komunikacijskih linij in številnih agencij med zakonodajalci na ravni EU in inšpektorji TFS ter ravni, na kateri se takšne "podrobnosti" morda ne bodo uvrstile med prednostne naloge posameznih držav pri Komisiji, saj so le "podrobnosti".

  [Read more]
 • Strateško omrežno sodelovanje

  Velik del dela skupine IMPEL Waste & TFS se osredotoča na skladnost čezmejnega gibanja odpadkov. Ker je velika količina pošiljk odpadkov namenjena v države zunaj Evrope, je pomembno imeti dobre stike z organi v teh namembnih državah. Večina članov združenja IMPEL ima minimalne stike s temi oddaljenimi državami. Okoljska škoda, kot je odlaganje e-odpadkov v Afriki in odlaganje plastike v Aziji, je žal precej pogosta, prav tako pa opažamo veliko število strukturnih nedovoljenih prevozov. Trg je dinamičen in zaradi nedavnih političnih dogodkov, kot je prepoved uvoza na Kitajskem, in evropskih organov težko sledi razmeram v praksi. V teh primerih je nujno mednarodno sodelovanje.

  [Read more]
 • Pošiljke plastičnih odpadkov (prejšnja kitajska prepoved uvoza plastičnih odpadkov)

  Število plastičnih odpadkov se z leti povečuje po vsem svetu. Kitajska je do leta 2018 sprejela 7 milijonov ton plastičnih odpadkov za predelavo, kar je povzročilo velik šok v svetovni trgovini z odpadno plastiko. Ta šok je povzročil, da so premaknjene odpadke sprejele sosednje azijske države. Čeprav so informacije, ki jih imamo o končni namembnosti teh tokov odpadkov, omejene, je gotovo, da so potrebne dodatne informacije.

  [Read more]
 • Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo (prejšnja serija projektov Inšpekcijski pregledi odlagališč)

  Cilj projekta Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo je graditi na rezultatih in izdelkih prejšnjih projektov o odlagališčih. Prehajanje po stopnjah hierarhije ravnanja z odpadki za spodbujanje ekoloških inovacij in krožnega gospodarstva, obenem pa ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev in zagotavljanje skupnega razumevanja ključnih točk okvirne direktive o odpadkih v postopku izdajanja dovoljenj in izjem.

  [Read more]
 • OEEO člen 17 Projekt Free-riders

  V skladu z Direktivo 2012/19/EU o OEEO (oz. nacionalno zakonodajo, ki jo izvaja: npr. ElektroG v Nemčiji) mora biti vsak proizvajalec električne in elektronske opreme vpisan v nacionalni register (Nemčija: Stiftung elektro-altgeräte register), da se zagotovi, da bo izpolnil svoje obveznosti, ko njegovi prodani izdelki postanejo odpadki (npr. OEEO).

  [Read more]
 • Konference o odpadkih in TFS

  Številni projekti in dejavnosti strokovne skupine za odpadke in TFS temeljijo na evropski uredbi o pošiljkah odpadkov (ES) št. 1013/2006 (WSR). Ker gre za uredbo, ki vključuje čezmejni vidik, je zelo pomembno imeti aktivno in praktično evropsko mrežo inšpektorjev in regulatorjev, ki se redno srečujejo in izmenjujejo praktične izkušnje. Ne samo okoljski inšpektorji, ampak tudi cariniki, policisti in sodniki. Trenutni projekti IMPEL-TFS še naprej kažejo, da je treba vzpostaviti in predvsem vzdrževati dobro in praktično sodelovanje med državami članicami, tretjimi državami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

  [Read more]
 • Recikliranje ladij (prejšnje izrabljene ladje)

  Leta 2017 je bilo 65 % ladij/plovil po vsem svetu prodanih v južnoazijske ladjedelnice za razstavljanje (npr. v Indijo, Pakistan in Bangladeš), kar pomeni velike vplive na okolje in zdravje, zlasti če upoštevamo, da so ta plovila predstavljala 80 % bruto tonaže vseh razstavljenih ladij, ki so bile leta 2017 razstavljene na plažah. V Južni Aziji se še vedno dogaja nezakonit izvoz ladij na plažo ter izogibanje predpisom o pošiljanju odpadkov in recikliranju ladij. V Bangladešu, Indiji in Pakistanu je bilo leta 2019 skoraj 90 % bruto tonaže razstavljenih ladij na svetu, nekatere od teh ladij pa so bile bodisi nezakonito izvožene iz Evrope bodisi "zakonito" z izogibanjem predpisom.

  [Read more]
 • Izvajanje Direktive OEEO

  Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je eden od najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU, saj je leta 2005 nastalo približno 9 milijonov ton odpadkov, do leta 2020 pa naj bi se njihovo število povečalo na več kot 12 milijonov ton. OEEO vsebuje kompleksno mešanico materialov in sestavnih delov, ki so deloma tudi nevarni. Če se z OEEO ne ravna ustrezno, lahko povzroči velike okoljske in zdravstvene težave. Poleg tega proizvodnja elektronike zahteva uporabo redkih in dragih virov.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strateški projekt za povečanje odkrivanja in preprečevanja okoljskega kriminala na Zahodnem Balkanu

  SPIDER WEB skupaj financirata Evropska unija in Zvezna republika Nemčija na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (GmbH) v okviru projekta IPA/2017 Countering Serious Crime in the Western Balkans. Za lažjo uporabo si oglejte spodnje posodobitve na spletni strani SPIDER WEB:

  [Read more]
 • Projekt TFS Seaport I-II

  Cilj teh projektov je bil izboljšati evropsko izvrševanje uredbe o pošiljkah odpadkov, kot je določeno v Uredbi EU št. 259/93 in Baselski konvenciji, z boljšim sodelovanjem med izvršilnimi organi.

  [Read more]
 • Preverjanje namembnosti odpadkov

  Cilj projekta je bil povečati sodelovanje in izmenjavo informacij o preverjanju namembnih krajev odpadkov v okviru Uredbe EU št. 259/93 (Uredba o pošiljkah odpadkov WSR) o nadzoru in kontroli pošiljk odpadkov z izvajanjem inšpekcijskih pregledov v sodelujočih državah in spremljanjem tokov odpadkov do njihovega končnega namembnega kraja.

  [Read more]
 • Čezmejne pošiljke e-odpadkov

  Izvedljivost in izvršljivost predloga prenove OEEO (2009) IMPEL je pred tem pripravil kontrolni seznam za preučitev izvedljivosti in izvršljivosti (P&E) predlagane in obstoječe okoljske zakonodaje. Decembra 2008 je Komisija sprejela prenovljeni predlog direktive OEEO. To poročilo opisuje oceno vprašanj P&E, ki izhajajo iz predloga, na podlagi kontrolnega seznama IMPEL. Poročilo predstavlja sintezo rezultatov odgovorov na vprašalnike in razprav na delavnicah ter izpostavlja širok spekter vprašanj P&E.

  [Read more]
 • Sodelovanje med EU in Afriko

  Februarja 2008 je IMPEL podpisal memorandum o soglasju s Sekretariatom Baselske konvencije (SBC). V okviru tega memoranduma o soglasju sta se IMPEL TFS in SBC dogovorila o sodelovanju pri komponenti 4 projekta SBC E-odpadki v Afriko. Cilj tega projekta, ki se je začel leta 2009, je opremiti Zahodno Afriko in druge afriške države, da se bodo lahko spopadle z naraščajočim problemom uvoza e-odpadkov iz industrializiranih držav in tako zaščitile zdravje državljanov. Projekt sestavljajo štiri komponente:

  [Read more]
 • Sodelovanje IMPEL - Azija

  Člani usmerjevalnega odbora IMPEL TFS se vsako leto udeležujejo delavnic azijske mreže za preprečevanje nezakonitih čezmejnih prenosov nevarnih odpadkov in regionalne mreže za izvrševanje zakonodaje na področju kemikalij in odpadkov (REN).

  [Read more]
 • Odlagališča odpadkov

  Glede na problematične tokove odpadkov po vsem svetu, zlasti elektronskih odpadkov, izrabljenih vozil in njihovih sestavnih delov od Evrope do Afrike, so se strokovnjaki strinjali, da se je treba učinkoviteje osredotočiti na vire nezakonitih tokov odpadkov in objekte "na začetku", kjer se ti odpadki zbirajo, skladiščijo in/ali obdelujejo pred izvozom.

  [Read more]
 • Pravilno ravnanje pri inšpekcijskih pregledih pošiljk odpadkov

  Ta projekt IMPEL raziskuje uporabnost metodologije DTRT (Doing the Right Thing) za inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov. Cilj je razviti praktično orodje na podlagi priročnika DTRT, ki lahko pomaga izboljšati organizacijo pregledov pošiljk odpadkov, ki jih izvajajo pristojni organi v državah članicah IMPEL. Trije pristojni organi iz različnih držav članic IMPEL bodo uporabili navodila DTRT za inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov in preizkusili, kako lahko DTRT pomaga pri organizaciji teh pregledov. Z organizacijo so mišljeni vsi različni koraki načrtovanja, izvedbe in vrednotenja inšpekcijskih pregledov, kot so opisani v ciklu okoljskih inšpekcijskih pregledov DTRT. Testiranja bodo pripravljena ob upoštevanju ugotovitev in priporočil študije o posebnih inšpekcijskih zahtevah za pošiljke odpadkov. Rezultati faze testiranja bodo obravnavani in uporabljeni za razvoj orodja za usmerjanje, ki temelji na priročniku DTRT in je primerno za posebno področje organizacije inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP srečanja o najboljših praksah

  Mednarodno sodelovanje in usklajevanje sta zelo pomembna pri izvajanju evropske uredbe o pošiljkah odpadkov (ES) št. 1013/2006, kot je navedeno v členu 50. Prejšnji in tekoči projekti IMPEL-TFS (čezmejno pošiljanje odpadkov) so pokazali, da je nujno sodelovanje pristojnih organov. Izvrševanje uredbe EU o pošiljkah odpadkov je še vedno zelo pomanjkljivo. Za izboljšanje sodelovanja in uskladitev izvrševanja so potrebni pogosti stiki med evropskimi izvršilnimi organi. Ta projekt omogoča izmenjavo informacij in izkušenj, študij primerov, razprav o razlagah in inšpekcijskih pristopih med nacionalnimi kontaktnimi točkami (NCP) za TFS.

  [Read more]
 • Izvršilni ukrepi

  Projekt Ukrepi za izvrševanje je bil vzpostavljen iz naslednjih razlogov: Pristojni organi so izrazili potrebo po formaliziranem projektnem okviru za vključitev inšpekcijskih pregledov izvrševanja v svojih državah; mednarodno sodelovanje je bistveno za reševanje mednarodnih okoljskih problemov in Mrežo izvršiteljev na terenu je treba ohraniti in razširiti tako, da bo pokrivala vse države članice, da se zagotovi učinkovit inšpekcijski režim.

  [Read more]
 • Načrtovanje inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov

  Nova umetnost. 50(2a) Uredbe 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (WSR) določa, da morajo države članice EU do 1. januarja 2017 zagotoviti vzpostavitev enega ali več inšpekcijskih načrtov (IP) na svojem celotnem geografskem ozemlju. Ti načrti se nanašajo na inšpekcijske preglede v skladu s čl. 50(2) WSR, tj. pregledov obratov, podjetij, posrednikov in trgovcev v skladu s čl. 34 Direktive 2008/98/ES, ter pošiljk odpadkov in z njimi povezane predelave ali odstranjevanja. Na konferenci IMPEL-TFS leta 2014 so udeleženci izrazili potrebo po oblikovanju standardne oblike/vzorca ali vsaj smernic za inšpekcijski načrt v skladu z zahtevami WSR, zaradi česar bi morali biti IP tudi bolj primerljivi. Podprli so tudi izmenjavo obstoječih načrtov, izkušenj in prednostnih nalog.

  [Read more]
 • Projekt tožilcev TFS

  Primanjkljaj skladnosti Baselske konvencije in njenega izvajanja v Evropi, Evropska (1013/2006) ali "WSR", je zelo resen. Številke kažejo, da je približno 20 % vseh pošiljk odpadkov krši. Direktiva EU 2008/99 o varstvu okolja s kazenskim pravom od držav članic zahteva, da WSR izvajajo tudi s kazenskim pravom.

  [Read more]
 • Izvršilni ukrepi I - III

  Uredba o pošiljkah odpadkov od držav članic zahteva, da pregledujejo pošiljke odpadkov in med seboj tudi sodelujejo. Nekateri od ciljev tega projekta so preverjanje namembnega kraja odpadkov in njihove obdelave v namembnem kraju v Evropi ali zunaj nje ter prizadevanje za ustrezno raven inšpekcijskih pregledov v vseh državah članicah in dosledno raven izvrševanja na vseh izstopnih točkah EU. Ključne dejavnosti so vključevale izvajanje različnih izvršilnih ukrepov, izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti ter posodabljanje obstoječih orodij.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter