IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Voda in zemlja Medsektorska orodja in pristopi Varstvo narave Odpadki in TFS Industrija in zrak
  V teku Zaključeno

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Sanacija voda in zemljišč

  Tags: water

  2021

  V teku

  Upravljanje onesnaženih območij je proces, ki v državah članicah poteka različno hitro. To je deloma posledica razlik v zakonodaji, ki pomenijo različne opredelitve, kot so na primer "potencialno onesnažena območja", "onesnažena območja", "sanirana območja". Zato je Evropska komisija-JRC skupaj z mrežo EEA-EIONET sprožila pobudo za iskanje skupnih opredelitev in raziskavo v državah članicah leta 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), na podlagi katere je bilo opredeljenih 6 statusov območij.

  [Read more]
 • Izvedbeni izziv 2021

  2021

  Zaključeno

  IMPEL je v zadnjih letih izvedel nekaj podobnih raziskav, ki so dale veliko koristnih informacij. Vendar so se razmere močno spremenile, saj so številne države razglasile izredne podnebne razmere, močno se je povečala ozaveščenost o plastiki in svetovna biotska raznovrstnost se je zmanjšala. Te razmere se je znatno poslabšala trenutna pandemija COVID-19, ki je močno zamajala regulativne programe in bo na koncu vplivala na proračune javnega sektorja in finance tistih, od katerih se pričakuje, da bodo ravnali v skladu z okoljsko zakonodajo. To delo je potrebno, da se v celoti opredelijo in količinsko opredelijo ti nastajajoči izzivi ter skušajo izpostaviti priložnosti in rešitve v podporo regulativni skupnosti. Delo bo tudi neposredno vplivalo na oblikovanje večletnega strateškega načrta za obdobje od leta 2022 naprej.

  [Read more]
 • Dežnikarski program za izredne podnebne razmere

  2021

  V teku

  Razglasitev izrednih podnebnih razmer (ter vse večje zavedanje o vplivu plastike, upadanju biotske raznovrstnosti, zdaj pa tudi o vplivih svetovne pandemije in morebitni zeleni obnovi) močno vpliva na politiko, način urejanja in na tiste, ki jih urejamo. Pritiski, da bi prispevali k zmanjšanju toplogrednih plinov, zmanjšanju ogljika ali podpori zeleni obnovi, so vse večji, vendar ima le malo regulativnih organov ustrezna orodja, da bi se lahko začeli ukvarjati s temi vprašanji. Ta program želi ta vprašanja rešiti z oblikovanjem orodij in pristopov, ki jih lahko regulatorji uporabijo za soočanje s temi novimi izzivi. Predlaga se, da se oblikuje delovni program za obdobje 2021-2024.

  [Read more]
 • Mini konferenca IMPEL o zagotavljanju skladnosti

  2022

  Zaključeno

  Znanje o uspešnem izvajanju številnih orodij za izvrševanje predpisov je v regulativni skupnosti pogosto omejeno. Sposobnost predstavitve teh orodij in pristopov je potrebna, da bi regulativni organi postali učinkovitejši in uspešnejši ter da bi na koncu zagotovili visoko raven varstva okolja.

  [Read more]
 • Projekt TFS Big/Little

  2021

  V teku

  V več letih in pri več projektih IMPEL so pobudniki projekta ugotovili, da je več inšpektorjev za TFS skupaj opravilo na tisoče inšpekcijskih pregledov na področju TFS. Vsi ti inšpekcijski pregledi so se zvedli na obsežno poznavanje zakonodaje, povezane s fizičnimi inšpekcijskimi pregledi čezmejnih pošiljk odpadkov. Kljub številnim zakonodajnim spremembam in pregledom zakonodaje pa zakonodajalci in inšpektorji na terenu še vedno niso povezani, ko gre za nekatere podrobnosti v zakonodaji. Te "podrobnosti" bi lahko vsebovale določene namene v zakonodaji, vendar zaradi nepovezanosti zaradi dolgih komunikacijskih linij in številnih agencij med zakonodajalci na ravni EU in inšpektorji TFS ter ravni, na kateri se takšne "podrobnosti" morda ne bodo uvrstile med prednostne naloge posameznih držav pri Komisiji, saj so le "podrobnosti".

  [Read more]
 • Preprečevanje nezakonitega vrtanja in odvzemanja podzemne vode (TIGDA)

  2021

  V teku

  Podzemna voda je in ostaja dragocen vir za okolje in različne človekove dejavnosti. Okoljski in antropogeni pritiski na ta vir med drugim vključujejo: podnebne spremembe (suše, poplave itd.), (prekomerno) črpanje in onesnaževanje (točkovno in razpršeno). Ponovna uporaba vode, vodni blažilniki in infiltracija so nekateri od možnih ukrepov za zmanjšanje naših potreb po sveži podzemni vodi in dopolnitev njenih zalog. Kljub temu bosta vrtanje in črpanje podzemne vode še naprej potrebna za različne namene. Pomanjkanje podzemne vode ni več izključno problem sušnih ali sredozemskih držav. Nedavna daljša sušna obdobja so večkrat jasno pokazala, da je treba v vseh državah članicah in državah v Evropi skrbno upravljati zaloge podzemne vode (odvzem in polnjenje).

  [Read more]
 • BIOVAL - Izračun obnove ekosistemov

  2020

  V teku

  Še vedno se premalo zavedamo vpliva kaznivih dejanj zoper prostoživeče živali na ekosisteme in zaščitene vrste. Način izračuna te škode, da bi postala uporaben in zanesljiv instrument med pregonom in sodnimi postopki, je tema, ki jo je treba še naprej raziskovati. Obstaja že nekaj dobrih primerov. Na Finskem mora na primer tožilec delati s "cenikom", ki izračunava škodo ekosistemom in zavarovanim vrstam. Ta se razlikuje od manjših kršitev do kaznivih dejanj zoper prosto živeče živali, pri katerih gre za težke ogrožene vrste.

  [Read more]
 • Morski čezmejni transekt v Evropi

  2020

  V teku

  Več raziskovalnih organov se že vrsto let ukvarja s spremljanjem kitov, pri čemer za opazovanje uporabljajo velika plovila in trajekte. Dve glavni evropski mreži sta mreža FLT MED, ki jo vodi ISPRA, in atlantska mreža, ki jo vodi ORCA (ki vsako leto objavi "stanje evropskih kitov"). Mreže se širijo tudi na južne države Sredozemlja (kot sta Tunizija in Maroko). Obstaja velika potreba, da se vsi vodje skupin različnih raziskovalnih organov srečajo in okrepijo sodelovanje, najboljše prakse, izboljšajo skupni protokol raziskav in spremljanja ter razširijo obseg raziskav.

  [Read more]
 • Strateško omrežno sodelovanje

  2020

  V teku

  Velik del dela skupine IMPEL Waste & TFS se osredotoča na skladnost čezmejnega gibanja odpadkov. Ker je velika količina pošiljk odpadkov namenjena v države zunaj Evrope, je pomembno imeti dobre stike z organi v teh namembnih državah. Večina članov združenja IMPEL ima minimalne stike s temi oddaljenimi državami. Okoljska škoda, kot je odlaganje e-odpadkov v Afriki in odlaganje plastike v Aziji, je žal precej pogosta, prav tako pa opažamo veliko število strukturnih nedovoljenih prevozov. Trg je dinamičen in zaradi nedavnih političnih dogodkov, kot je prepoved uvoza na Kitajskem, in evropskih organov težko sledi razmeram v praksi. V teh primerih je nujno mednarodno sodelovanje.

  [Read more]
 • Obrat trenda pri onesnaževanju podzemne vode

  2020

  V teku

  Art. 4 Okvirne direktive o vodah (WFD) države članice med drugim zavezuje, da zaščitijo, izboljšajo in obnovijo vsa telesa podzemne vode, da bi do decembra 2015 dosegli dobro stanje podzemne vode, ter da izvedejo potrebne ukrepe za zaustavitev vsakega pomembnega in trajnega trenda naraščanja koncentracije onesnaževal. Dejansko pa je bilo leta 2015 25 % teles podzemne vode v EU (in npr. 36 % v Nemčiji) kemijsko v slabem stanju, predvsem zaradi onesnaženja z nitrati in pesticidi iz kmetijstva. Poleg tega je glede na poročilo agencije EEA iz leta 2018 skupna površina teles podzemne vode z ugotovljenim trendom naraščanja onesnaženosti še vedno skoraj dvakrat večja od površine z obrnjenim trendom (9,9 % proti 5,9 % površine).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter