IMPEL Logo

Primerjalni program za izvajanje in uveljavljanje standardov kakovosti zraka v zvezi z industrijskimi emisijami v zrak (PIAQ), faza I - II

2010 - 2011

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Direktivo o kakovosti zraka in njene hčerinske direktive so države članice EU začele izvajati v preteklih letih. Leta 2007 je predhodni projekt IMPEL (z Avstrijo kot vodilnim partnerjem) na podlagi poizvedbe v nekaterih državah članicah omogočil izmenjavo strokovnega znanja o izdajanju dovoljenj za naprave na območjih z onesnaženim zunanjim zrakom. Študija z omejenim obsegom iz leta 2009 je pokazala, da se direktive v praksi v različnih državah članicah IMPEL izvajajo na različne načine. Stiki med strokovnjaki v teh državah so potrdili razlike, ki vodijo do različnih dejavnosti upravljanja kakovosti zraka v zvezi z izdajanjem dovoljenj in izvrševanjem v sektorjih industrije, prometa in ladijskega prometa. Vendar pa o teh različnih dejavnostih in njihovih učinkih na samo kakovost zraka ni veliko znanega. Seveda vemo, da na kakovost zunanjega zraka vplivata tudi promet in ladijski promet. Vendar je bil ta projekt omejen na industrijske emisije ob upoštevanju osrednjega poudarka programa IMPEL ter omejenega časa in virov, ki so bili na voljo.

Na splošno je zelo težko povezati emisije posameznega obrata ali lokacije s kakovostjo zunanjega zraka. Lokalna kakovost zraka je pogosto pod pritiskom na območjih s koncentracijo velike industrije. Zato se postavlja vprašanje, ali bo dodatno podjetje na takih območjih imelo dodaten pomemben učinek na lokalno kakovost zraka ali na nacionalne zgornje meje emisij. In tudi, katere strategije izdajanja dovoljenj, nadzora ali izvrševanja bi pripeljale do najboljše kakovosti zraka.

Faza I

Glavni cilj projekta je opredeliti najboljše prakse pri uporabi (izvajanju, nadzoru in izvrševanju) direktiv EU o kakovosti zraka v zvezi z industrijskimi emisijami v zrak. Cilji bodo doseženi z:

  • izmenjavo informacij o izvajanju direktiv o kakovosti zraka v zvezi z industrijskimi emisijami v zrak s pomočjo vprašalnika in delavnice.
  • Identifikacija najboljših praks pri nadzoru in izvrševanju ter njihovih učinkov na emisije po glavnih industrijskih sektorjih.
  • Oceniti učinkovitost različnih praks, načrtov in programov na kakovost zunanjega zraka.
    Identificirati skupne najboljše prakse EU.
  • Dajanje teh najboljših praks na voljo vsem državam članicam IMPEL.
  • priprava poročila o projektu, ki vsebuje ugotovitve, sklepe in priporočila.

 

Faza II

Cilj projekta IMPEL je izboljšati izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje v državah članicah. V okviru tega projekta bodo države članice okrepile izmenjavo informacij ter še naprej razvijale svoje strokovno znanje in dobre prakse izvajanja (nadzora in izvrševanja) direktiv o kakovosti zraka v praksi. Če je bila prva faza bolj osredotočena na izmenjavo informacij in izkušenj o ključnih regulativnih vprašanjih, je cilj druge faze projekta opredeliti najboljše prakse pri inšpekcijskih pregledih in izvrševanju v industriji, ki se izvajajo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, s čimer se izboljšujejo okoljski učinki v državah članicah IMPEL. Emisije iz industrije, prometa in ladijskega prometa prispevajo k različni kakovosti zraka v državah EU. V okviru tega projekta PIAQ je bil poudarek na industrijskih virih v državah z večjimi območji industrijske dejavnosti.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Zaključeno – Period: 2010 - 2011 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter