IMPEL Logo

Zagotavljanje skladnosti s sistemi upravljanja skladnosti v podjetju

2011

Zaključeno

Opis in cilji projekta

V mnogih državah industrijska podjetja nadzorujejo organi, ki redno izvajajo inšpekcijske preglede lokacij in druge “tradicionalne” preglede skladnosti, kot je ocenjevanje poročil o emisijah. Toda kako uspešne in učinkovite so te v rezultate usmerjene nadzorne dejavnosti v smislu doseganja dobre skladnosti z okoljskimi predpisi ali celo okoljske uspešnosti, ki presega skladnost?
Prejšnji projekti IMPEL so pokazali, da lahko pametna uporaba sposobnosti podjetij, da nadzorujejo svoja tveganja z uporabo sistemov upravljanja, bistveno prispeva k uspešnosti in učinkovitosti javnega nadzora. Zdi se, da to še posebej velja za razmeroma velika in zapletena podjetja, katerih procesi so potencialno tvegani za okolje. Obstajajo precej močni znaki, da je mogoče, če nadzor uporablja sisteme EMS/sisteme upravljanja pod pravimi pogoji in na primeren način, doseči naslednja dva cilja:

  .
 1. Nadzor je mogoče učinkovito prilagoditi ravni uspešnosti zagotavljanja skladnosti, ki jo je podjetje doseglo, če je ta raven podprta z empiričnimi podatki o uspešnosti zagotavljanja skladnosti, ki so na voljo pristojnim nadzornim organom v državah članicah EU.
 2. Strategije in sredstva za spodbujanje podjetij k strukturnemu in trajnostnemu izboljšanju skladnosti z zakonodajo in obvladovanja tveganj.

Faza I

Prvi projekt se je začel izvajati leta 2011. Rezultati so rezultat raziskave o mednarodnih priložnostih in učenju na področju zagotavljanja skladnosti s pomočjo sistemov upravljanja skladnosti (CMS) v podjetjih. Sistemi CMS podjetja so opredeljeni kot sistemi notranjega nadzora podjetja, ki so izrecno usmerjeni v zagotavljanje skladnosti podjetja z vsemi ustreznimi dovoljenji in drugimi zakonskimi zahtevami ter vsebujejo posebne določbe za zagotavljanje njihove skladnosti. V poročilu je bila posebna pozornost namenjena sistemskim standardom za CMS, EMAS in ISO 14001. Sistem EMAS temelji na Uredbi EU 1221/2009.
Cilji projekta so bili:

 1. izmenjati informacije in izkušnje o uporabi sistemov CMS v podjetjih kot orodja za zagotavljanje pravne
  skladnosti in ugotavljanje dobrih praks;
 2. identificirati merila za primerne CMS;
 3. raziskati možne načine povezovanja CMS z izdajanjem dovoljenj in nadzorom.

Udeleženci projekta se močno strinjajo, da lahko pametna uporaba zmožnosti
podjetij, da nadzorujejo svoja tveganja z uporabo sistemov upravljanja, bistveno prispeva k
učinkovitosti in uspešnosti javnega nadzora. Zdi se, da to še posebej velja za razmeroma velika in
kompleksna podjetja, katerih procesi so potencialno tvegani za okolje. Obstajajo precej močni
podatki, da je mogoče, če nadzor uporablja sisteme CMS pod pravimi pogoji in na primeren način, doseči
naslednja dva cilja:

 • Nadzor je mogoče učinkovito prilagoditi ravni nadzora, ki jo je podjetje doseglo
  in;
 • podjetja se spodbuja, da izboljšajo skladnost z zakonodajo in upravljanje tveganj na
  strukturen in trajnosten način.

Faza II

Druga faza povzema glavno ugotovitev tega projekta, da lahko sposobnost podjetij, da s sistemi upravljanja obvladujejo svoja tveganja, bistveno prispeva k uspešnosti in učinkovitosti javnega nadzora. Zdi se, da to še posebej velja za razmeroma velika in zapletena podjetja, katerih procesi so potencialno tvegani za okolje. Obstajajo precej močni znaki, da je mogoče, če nadzor uporablja sisteme upravljanja podjetij pod pravimi pogoji in na primeren način, doseči naslednja dva cilja:

 1. Nadzor se lahko učinkovito prilagodi doseženi ravni nadzora v podjetju in;
 2. podjetja se spodbudijo, da strukturno in trajnostno izboljšajo skladnost z zakonodajo in obvladovanje tveganj.

Cilj tega projekta je odgovoriti na naslednje:

 • Kako oceniti uspešnost glede na standardna merila za učinkovit CMS (vključno z dejanskimi rezultati)?
 • Kako lahko ocenimo stopnjo zaupanja v CMS?
 • Kako bomo razlikovali svoje ukrepe zaradi ugotovljenih razlik v CMS-ih?

Projekt obravnava celostni pristop k nadzoru, pri katerem (a) je opredeljen sistem upravljanja skladnosti, (b) sta ustrezno prilagojeni kakovost in količina nadzora ter (c) je natančno prilagojena strategija izvrševanja in sankcij.

Faza III

V prejšnjih projektih IMPEL (2011, 2013-2014) o zagotavljanju skladnosti s sistemi upravljanja skladnosti v podjetjih ugotavljamo, pod katerimi pogoji lahko sistemi okoljskega ravnanja (EMS), kot je sistem EMAS, vodijo k boljšemu doseganju skladnosti in boljši okoljski uspešnosti. V letu 2014 so bile pripravljene smernice za nadzor nad sistemom upravljanja s sistemi ravnanja z okoljem. Ta vodnik je praktično (digitalno) orodje / diagram poteka za nadzornika in inšpekcijski organ, ki jima pomaga pri odločanju o tem, kdaj in kako se lahko uporabi nadzor CMS. Osnovne informacije za delo s tem orodjem in rezultat celotnega projekta so določene v poročilu Zagotavljanje skladnosti s pomočjo sistemov skladnosti/okoljskega ravnanja podjetja (CMS).

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Zaključeno – Period: 2011 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter