IMPEL Logo

Upoštevanje zdravja ljudi v okviru IPPC

2003 - 2004

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Ta projekt je bil izveden za pripravo poročila o tem, kako se učinki na zdravje ljudi upoštevajo v različnih fazah pri izdaji dovoljenj v okviru Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC). Z upoštevanjem trenutnih različnih pristopov držav članic k temu vprašanju je bil pripravljen vodnik dobre prakse. Ta vodnik bo državam članicam v pomoč pri opredelitvi skupnih načel in postopkov, ki jih lahko upoštevajo pri izvajanju Direktive IPPC. Direktiva IPPC bolj kot katera koli prejšnja zakonodaja poudarja varovanje zdravja ljudi z okoljskimi predpisi. V okviru projekta je bilo ugotovljeno, da v večini evropskih držav članic (DČ) odgovornosti za varovanje zdravja in varovanje okolja ne nosi isti organ. Izvajanje IPPC je zato zahtevno in zahteva veliko sodelovanja.

Ključne ugotovitve tega projekta so:

  • Vlagateljem je treba zagotoviti smernice za oceno zdravja v okviru IPPC.
  • Za zagotovitev varovanja zdravja je treba strogo upoštevati okoljske standarde kakovosti (OSK), ki temeljijo na zdravju okolice.
  • Mestni občutljivi receptorji lahko upravičijo bolj poglobljene ocene, tudi če OSK, ki temeljijo na zdravju, niso preseženi.
  • Kjer so domače OSK presežene, je treba za izboljšave za zagotovitev skladnosti omogočiti največ 12 mesecev.
  • Zakonsko določen zdravstveni svetovalec mora biti tisti, s katerim se posvetuje o osnutku dovoljenja in tudi o vlogi.
  • Organ, ki izdaja dovoljenje, mora jasno navesti, kako je bila sprejeta odločitev o izdaji dovoljenja.

Priročnik dobre prakse bo deloval kot koristno orodje za vplivanje, ki bo pozitivno vplivalo na to, kako države članice pristopajo k izvajanju IPPC. Ta projekt je poudaril, da je varovanje zdravja ljudi sestavni del varstva okolja. V državah članicah obstajajo nedoslednosti pri upravljanju tega področja, ta vodnik dobre prakse pa obravnava ta vprašanja. Mreža, vzpostavljena v okviru projekta, je dragocen vir tako za IMPEL kot za EU in bi morala še naprej deliti tekoče izkušnje in dobre prakse v zvezi z zdravjem prek IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Zaključeno – Period: 2003 - 2004 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter