IMPEL Logo

Izvršilni ukrepi I - III

2006 - 2013

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Regula o pošiljkah odpadkov (1013/2006/ES) od držav članic zahteva, da pregledujejo pošiljke odpadkov in medsebojno sodelujejo.

Serija projektov izvršilnih ukrepov je bila vzpostavljena iz naslednjih razlogov:

 • Nekatere države članice so izrazile potrebo po formaliziranem projektnem okviru, da bi ga lahko povezale z inšpekcijskimi pregledi izvrševanja v svojih državah;
 • mednarodno sodelovanje je bistveno za reševanje mednarodnih okoljskih problemov in
 • mrežo izvršiteljev na terenu bi bilo treba ohraniti in razširiti, da bi zajela vse države članice
 • .

Cilji tega projekta so:

 1. prizadevati si za ustrezno raven inšpekcijskih pregledov v vseh državah članicah in dosledno raven izvrševanja na vseh izstopnih točkah EU;
 2. spodbujati inšpekcijske preglede na kraju natovarjanja in spodbujati pristop k inšpekcijskim pregledom od zibelke do groba, da se čim bolj zmanjšajo nezakonite pošiljke;
 3. preverjanje namembnega kraja odpadkov in njihove obdelave v namembnem kraju v Evropi ali zunaj nje;
 4. zagotoviti lahko dostopen evropski projekt izvrševanja za vse države članice in jih spodbuditi k sodelovanju;
 5. z učinkovitim obveščanjem in usmerjanjem odkrivati nezakonite pošiljke in odvračati od prihodnjih pošiljk;
 6. učinkoviti postopke povratnega prevzema po opravljeni nezakoniti pošiljki;
 7. za vzdrževanje in izboljšanje mreže inšpektorjev v prvi liniji, inšpekcijskih metod, izmenjave informacij in znanja ter
 8. demonstrirati, da države članice resno jemljejo izvrševanje WSR.
.

Ključne dejavnosti:

Dejavnosti so vključevale izvajanje različnih izvršilnih ukrepov, izmenjavo znanja in krepitev zmogljivosti ter posodabljanje obstoječih orodij. Izvršilni ukrepi so vključevali inšpekcijske preglede na cestah, v pristaniščih in podjetjih, dejavnosti komuniciranja in krepitve zmogljivosti pa so zajemale izmenjavo inšpektorjev, spletno izmenjavo podatkov Basecamp, študije primerov, spletne seminarje, srečanja o najboljših praksah in spletno anketo.

Rezultati in priporočila 2012-2013

V prvem letu je bilo opravljenih skupno 9335 upravnih in 6964 fizičnih inšpekcijskih pregledov prevoza. Prevozi odpadkov so predstavljali 21,4 % teh inšpekcijskih pregledov, od tega jih je bilo 28,5 % (424) v nasprotju z Uredbo o pošiljkah odpadkov (WSR). V istem obdobju je bilo opravljenih 225 inšpekcijskih pregledov v podjetjih, od katerih jih je bilo 184 povezanih z odpadki, ugotovljenih pa je bilo 42 kršitev.

V celotnem drugem letu je bilo opravljenih 2555 upravnih in 3560 fizičnih inšpekcijskih pregledov prevoza. Delež pošiljk odpadkov je znašal 27,4 % (1673), od teh pregledov prevozov, povezanih z odpadki, pa je bilo skupaj 587 (35 %) kršitev WSR. V istem obdobju je bilo opravljenih 210 inšpekcijskih pregledov v podjetjih, od katerih jih je bilo 170 povezanih z odpadki, ugotovljenih pa je bilo 58 kršitev.

Pri združitvi pregledov prevoza in pregledov podjetij se je stopnja kršitev v zvezi s pošiljkami odpadkov povečala z 28 % v prvem letu na 35 % v drugem letu.

Stoka odpadkov, pri katerih so bile najpogosteje odkrite kršitve pri prevozu, sta bila ‘mešani komunalni odpadki’ in ‘suhi odpadki, ki jih je mogoče reciklirati’. Pri inšpekcijskih pregledih v podjetjih so odpadne električne naprave predstavljale 36 % vseh kršitev. Zdi se, da je večina nezakonitih pošiljk potekala znotraj EU. Vendar so pošiljke na Kitajsko in v Hongkong najpogostejša namembna mesta zunaj OECD. Stopnja sodelovanja z drugimi organi (npr. policijo in carino) ostaja visoka. To je lahko eden od ključnih dejavnikov, ki povečujejo stopnje odkrivanja inšpekcijskih pregledov odpadkov in stopnje kršitev.

Izsledki projekta kažejo, da so okoljski regulativni organi dosegli znaten napredek. To je bilo doseženo z visoko stopnjo aktivnega sodelovanja večine držav v Evropi, usklajevanjem izvršilnih ukrepov, uspešnimi programi izmenjave uradnikov in razširjanjem dobrih praks.

Dejstvo, da vse države članice EU ne sodelujejo niti si ne izmenjujejo informacij, in visoka stopnja kršitev pa kažeta tudi na to, da so še vedno potrebna znatna prizadevanja za boljše izvrševanje, da bi zaprli poti pobega iz Skupnosti (npr. s preskakovanjem pristanišč). Fizični nadzor bi lahko razširili na več meja in pristanišč, regionalno sodelovanje pa bi lahko še okrepili. IMPEL bo to delo nadaljeval v okviru nadaljnjega projekta, ki bo evropskim državam pomagal pri reševanju nezakonitih pošiljk odpadkov.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Zaključeno – Period: 2006 - 2013 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter