IMPEL Logo

Osnovno poročilo o IED

2015 - 2017

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Osnovno poročilo je v evropski zakonodaji uvedeno šele pred nekaj leti. Kljub temu so nekatere države članice že pridobile veliko izkušenj v zvezi s preiskavami tal, saj imajo dobro uveljavljene postopke, ki v nekaterih primerih temeljijo na desetletjih praktičnih izkušenj.

Cilj izhodiščnega poročila IED je predvsem ocena kakovosti tal na začetku podaljšanja dovoljenja za industrijsko dejavnost, da se ugotovi začetno stanje. Cilj je zagotoviti podlago za primerjavo ob dokončnem zaprtju dejavnosti, da se omogoči objektivna uporaba načela "onesnaževalec plača".

Po drugi strani je upravljanje onesnaženih območij že dolgo strateško vprašanje v vsej Evropi, saj prisotnost onesnaženih tal ogroža možnost dobrega in učinkovitega prostorskega načrtovanja. Zlasti pri industrijskih dejavnostih je bilo pogosto ugotovljeno, da je pomanjkanje pravnega okvira v zvezi z ocenjevanjem in upravljanjem onesnaženosti tal pogosto odvračilni dejavnik za vlagatelje, da se odločijo za namestitev nove industrijske dejavnosti na onesnaženem območju. Ker ni jasno določenih pravil in postopkov, pravna negotovost ustvarja prevelika finančna tveganja za projekte in sili vlagatelje, da izberejo druga območja, včasih na škodo druge rabe zemljišč, kot so kmetijstvo, naravna območja ali stanovanja, ter na koncu prepustijo rjava polja oskrbi in odgovornosti javnih organov.

Boljše izvajanje izhodiščnega poročila o IED pomeni tudi učinkovitejše postopke, ki omogočajo boljše poznavanje stanja tal ob manjši naložbi v smislu trajanja in stroškov preiskav. Glede na različno raven regulativnih in praktičnih izkušenj na tem področju med državami članicami bi lahko skupina IMPEL uporabila obstoječe izkušnje v svoji mreži, da bi zbrala najboljše obstoječe prakse in opredelila ključne dejavnike reprezentativnosti pri preiskavah tal ter tako pomagala spodbujati učinkovit in pragmatičen pristop k pripravi izhodiščnih poročil. Prav tako bi lahko opredelila ključne izzive pri izvajanju in praktičnem izvajanju ter rešitve, ki so jih že uvedli strokovnjaki.

Namen je pripraviti seznam obstoječih postopkov med našimi člani in analizo najboljših praks, ki se že izvajajo. Člani bi lahko izkoristili že obstoječe znanje in izkušnje ter prevzeli vse, kar bi se jim zdelo uporabno za njihove potrebe.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2017 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter