IMPEL Logo

Izvajanje Direktive OEEO

2017

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Odpadki električne in elektronske opreme (OEEO) so eden od najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU, saj jih je leta 2005 nastalo približno 9 milijonov ton, do leta 2020 pa naj bi se povečali na več kot 12 milijonov ton. OEEO vsebuje kompleksno mešanico materialov in sestavnih delov, ki so deloma tudi nevarni. Če se z OEEO ne ravna pravilno, lahko povzroči velike okoljske in zdravstvene težave. Poleg tega proizvodnja elektronike zahteva uporabo redkih in dragih virov.

Evropska unija je za reševanje teh težav sprejela dva zakonodajna akta: Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (Direktiva OEEO) in Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS). Prva direktiva OEEO (Direktiva 2002/96/ES) je začela veljati februarja 2003. Direktiva je predvidela vzpostavitev sistemov zbiranja, v katerih potrošniki brezplačno vračajo svojo OEEO. Cilj teh shem je povečati recikliranje OEEO in/ali ponovno uporabo.
Decembra 2008 je Evropska komisija predlagala revizijo direktive, da bi se spopadla s hitro naraščajočim tokom odpadkov. Nova Direktiva 2012/19/EU o OEEO je začela veljati 13. avgusta 2012, uporabljati pa se je začela 14. februarja 2014.

Cilji projekta

  1. zboljšati odkrivanje nezakonitih pošiljk OEEO v države s slabimi zmogljivostmi obdelave (afriške države) z oblikovanjem smernic za enotnejšo razlago in izvajanje Priloge VI k Direktivi o OEEO.
  2. izvedba dokumentacijske študije o izvajanju Direktive OEEO v nacionalni zakonodaji glede obdelave odpadne plastike, ki vsebuje bromirane zaviralce gorenja (BFR). Poleg tega izboljšati spremljanje odpadne plastike OEEO, ki vsebuje BFR, spodbuditi izvršilne ukrepe na tem področju z izmenjavo informacij, delovnih metod in študij primerov. Glavni cilj je preprečiti naslednjo generacijo nevarnih odpadkov z uporabo odpadne plastike, onesnažene s PBDE in PBB, za nove plastične izdelke (glej zahteve uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih in direktive o omejevanju uporabe nevarnih snovi.
  3. izmenjava izkušenj, najboljših praks ter možnosti in nezmožnosti, kako lahko izvrševanje koristi natančnejšemu poročanju, pa tudi pozitivnemu prispevku k večjemu in boljšemu zbiranju in recikliranju OEEO ter kako ravnati z nevarnimi snovmi v OEEO.

Izidi

  • prizadevati si za ustrezno raven inšpekcijskih pregledov v vseh državah članicah in dosledno raven izvrševanja v zvezi s Prilogo VI k Direktivi o OEEO
  • Prizadevati si za ustrezno raven inšpekcijskih pregledov v vseh državah članicah in dosledno raven izvrševanja glede nevarnih snovi (BFR) v OEEO
  • Zagotavljanje povratnih informacij Komisiji o težavah v zvezi z izvajanjem in izvrševanjem
  • Bolj enoten sistem razvrščanja.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Zaključeno – Period: 2017 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter