IMPEL Logo

Povezovanje okvirne direktive o vodah in direktiv IPPC/IE

2010 - 2013

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Direktiva IPPC 2008/1/ES (zdaj IED 2010/75/EU) in Okvirna direktiva o vodah 2000/60/ES sta dve izmed najobsežnejših določb okoljske zakonodaje EU. Za države članice sta pomenili številne izzive. Naprave, ki jih ureja IPPC, lahko vplivajo na vodno okolje, na primer z neposrednim ali posrednim odvajanjem onesnaževal, odvzemom vode itd. IPPC zahteva, da obrati delujejo v skladu s pogoji iz dovoljenj, ki so skladni z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami (BAT). Prav tako morajo upoštevati okoljske standarde kakovosti, določene v zakonodaji EU, vključno s tistimi, ki izhajajo iz zakonodaje EU o vodah. Vendar pa razmerje med obema sklopoma obveznosti pogosto še zdaleč ni preprosto.

Zato se je leta 2010 začel izvajati fazni projekt IMPEL, katerega namen je raziskati razmerje med obema direktivama. Analiza se je osredotočila na pritiske iz točkovnih virov onesnaževanja zaradi emisij organskih snovi (npr. neočiščene/delno očiščene odpadne vode iz aglomeracij in industrije), hranil in kemičnih snovi. Onesnaževanje s hranili je, tako kot pri organskem onesnaževanju, predvsem posledica emisij iz aglomeracij, industrije in kmetijstva. K onesnaževanju s hranili največ prispeva industrija, npr. kemični, celulozno-papirni in živilski sektor. Predelovalne industrije so odgovorne za velike emisijske obremenitve številnih nevarnih snovi.

Faza I

Cilji projekta so:

 • opredeliti razmerje (komplementarno in konkurenčno) med izvajanjem IPPC in izvajanjem okvirne direktive o vodah s področja izdajanja dovoljenj, izvrševanja in zbiranja podatkov.
 • priprava popisa težav in najboljših praks v državah članicah glede
  dovoljenj, izvrševanja, zbiranja podatkov in sistemov zbiranja podatkov.
 • Zagotoviti priporočila za pristojne organe, da bi prispevali k boljšemu izvajanju in uveljavljanju zahtev okvirne direktive o vodah in (pregledane) direktive IPPC ter prispevali k boljšemu izvajanju okoljskih inšpekcij in dovoljenj v državah članicah.
.

V poročilu so se osredotočili na naslednja ključna vprašanja:

  .
 • Kako zagotoviti, da bodo sedanje in prihodnje dejavnosti izdajanja dovoljenj in izvrševanja dokazale tako
  direktivo WFD kot tudi direktivo IPPC?
 • Kako lahko dovoljenja prispevajo k doseganju ciljev IPPC in WFD?

Faza II

Cilji faze II projekta so bili:

 1. izvesti popis težav in najboljših praks v državah članicah glede izdajanja dovoljenj, izvrševanja, upravljanja povodij, zbiranja podatkov in sistemov zbiranja podatkov.
 2. Predložiti priporočila za pristojne organe, da bi prispevali k boljšemu izvajanju in uveljavljanju zahtev okvirne direktive o vodah in (pregledane) direktive IPPC, da bi prispevali k boljšemu izvajanju okoljskih inšpekcij in dovoljenj v državah članicah.

Faza III

Ta projekt temelji na preteklih projektih IMPEL iz let 2010, 2011 in 2012. V tej fazi je načrtovan razvoj praktičnega orodja s smernicami z najboljšimi praksami o tem, kako obravnavati več virov onesnaževanja iz obratov IPPC in obratov ter industrijskih območij, ki niso IPPC. Te smernice bodo vključevale način, kako lahko inšpektorji med inšpekcijskimi pregledi ocenijo vplive obratov na okolje, kot to zahteva direktiva IED.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Zaključeno – Period: 2010 - 2013 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter