IMPEL Logo

Ravnanje z rudarskimi odpadki

2019

V teku

Opis in cilji projekta

Raziskovalna dejavnost je bila vedno vir surovin za človeka, vendar je hkrati povzročala številne okoljske probleme. Ogromne količine rudarskih odpadkov, ki so pogosto zapuščeni, so vir onesnaževanja ter območja geotehnične in hidrogeološke nestabilnosti. Danes je Evropska komisija po številnih nesrečah, povezanih z rudarskimi dejavnostmi, sprejela Direktivo 2006/21/ES o ravnanju z odpadki iz rudarskih dejavnosti (t. i. rudarska direktiva), ki je spremenila Direktivo 2004/35/ES.

Direktiva o rudarstvu določa ukrepe, postopke in smernice za preprečevanje ali čim večje zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, zlasti na vodo, zrak, tla, živalstvo in rastlinstvo ter krajino, in vseh posledičnih tveganj za zdravje ljudi. Nato vsaka država članica zagotovi, da rudarska podjetja oblikujejo načrt ravnanja z odpadki za zmanjšanje, obdelavo, predelavo in odstranjevanje rudarskih odpadkov ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja.

Ta projekt je namenjen primerjavi prenosa direktive v različnih državah članicah (DČ), da bi ocenili skupne smernice za boljše ravnanje z rudarskimi odpadki in pridobili pregled nad pretvorbo/rekuperacijo rudarskih odpadkov v posameznih DČ v skladu z evropskim konceptom krožnega gospodarstva.

Pričakovani rezultati:

  • Poročilo o oceni ravnanja z rudarskimi odpadki na podlagi različnih izkušenj projektnih partnerjev, ki bo na koncu vključevalo predloge za recikliranje/ponovno uporabo te vrste odpadkov.
  • Vzpostavitev skupnosti za nadaljevanje dialoga in krepitev znanja o tej stalno razvijajoči se temi, zlasti na področju osnovnih surovin.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter