IMPEL Logo

Dovoljenje v skladu s členom 6(3) Direktive o habitatih

2016 - 2018

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Direktivi o pticah in habitatih sta osrednjega pomena za doseganje cilja EU 2020, da se zaustavi in obrne izguba biotske raznovrstnosti, ki so ga potrdili voditelji držav in vlad. Komisija je sprejela ambiciozno strategijo za dosego tega cilja, ki jo sestavlja šest ciljev. Cilj 1 te strategije je osredotočen na "popolno izvajanje zakonodaje EU o naravi za varstvo" biotske raznovrstnosti in zahteva znatno izboljšanje stanja ohranjenosti.

V letih 2012-2014 je Komisija izvedla "Študijo o vrednotenju in izboljšanju postopka iz člena 6.3 o dovoljenju za območja Natura 2000". V njej so sodelovali samo organi, pristojni za varstvo narave. V praksi je bilo uporabljenih veliko različnih pristopov. V celoti je bilo ugotovljeno, da postopek izdaje dovoljenj iz člena 6.3 deluje dobro. Vendar so nekatere države/regije poročale, da nekateri organi in/ali sektorji še vedno na splošno ne razumejo postopka iz člena 6.3 ali ga niso pripravljeni sprejeti. Več držav je poročalo, da je še vedno treba vzpostaviti bolj sistematičen in dosleden okvir za ocenjevanje, zagotoviti usposabljanje za pridobivanje spretnosti in lokalno prilagojene smernice.

Kamnolomi in površinsko kopanje (2016-2017)

Glavni cilj tega projekta je prispevati k nadaljnjemu razvoju zmogljivosti v skupini IMPEL ter k zbiranju moči in izmenjavi izkušenj med državami članicami za zagotavljanje ustreznega izvajanja in uveljavljanja direktiv o naravi na nacionalni ravni, spodbujanje varstva narave
ter raziskovanje izvajanja in uveljavljanja člena 6(3) direktive HD za sektor pridobivanja neenergetskih mineralov, natančneje za kamnolome in površinsko kopanje, z zagotavljanjem:

  1. Vrednotenje uporabe Smernic EU "Pridobivanje
    neenergetskih mineralnih surovin
    in Natura 2000" na temo kamnolomov in površinskega kopanja (za pridobivanje kamenja, peska
    (jame), krede, proda in drugih proizvodov za gradbeništvo, industrijo itd.); in
  2. raziskati, analizirati in poročati o praksah držav članic s konkretnimi primeri glede uporabe člena
    6(3) Direktive o varstvu narave v zvezi s tem sektorjem.

V letu 2017 projekt še naprej prispeva k razvoju zmogljivosti znotraj skupine IMPEL ter k zbiranju moči in izmenjavi izkušenj med državami članicami, da se zagotovi ustrezno izvajanje in uveljavljanje direktiv o naravi ter spodbuja ohranjanje narave.

Za dosego takšnega cilja je cilj projekta v letu 2017 preučiti izvajanje in uveljavljanje člena 6(3) direktive HD za sektor pridobivanja neenergetskih mineralnih surovin, natančneje za kamnolome in površinsko kopanje, in sicer z zagotavljanjem:
a) Razvoj smernic za pregled kamnolomov in površinskega kopanja z lokacijami, ki so znotraj območij Natura 2000 ali v njihovi bližini
b) Vzpostavitev časovnega načrta za razvoj orodja za načrtovanje v zvezi s pregledom zavarovanih območij narave (vključno z možnostjo uporabe orodja IRAM-Tool).

 

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Zaključeno – Period: 2016 - 2018 – Topic: Varstvo narave - Tags:

Subscribe to our newsletter