IMPEL Logo

Zmanjšanje količine pesticidov v vodi

2016 - 2016

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Uravnoteženje med konkurenčno kmetijsko proizvodnjo in varstvom vodnih ekosistemov
je skrb držav članic EU v okviru skupne kmetijske politike (SKP) in vodne
okvirne direktive (WFD). Instrumenti za doseganje trajnostne rabe pesticidov so prostovoljne kmetijsko-okoljske obveznosti, ki se financirajo v okviru programov razvoja podeželja (PRP), in regulativne minimalne zahteve navzkrižne skladnosti in osnovni ukrepi v skladu z WFD.Za doseganje ciljev dobrega stanja podzemnih in površinskih voda člen 11(3) Okvirne direktive o vodah določa, da je treba pregledati in po potrebi posodobiti ukrepe za preprečevanje in nadzor uporabe pesticidov ter jih vključiti v načrte upravljanja povodij. Opisati je treba nacionalne predpise za doseganje ciljev in to pravno podlago osnovnih ukrepov za preprečevanje in nadzor uporabe pesticidov v skladu z direktivo (2009/128/ES) o trajnostni rabi pesticidov opredeliti v programu ukrepov, ki ga države članice dokončajo decembra 2015 v skladu z direktivo WFD.Poleg tega je treba v skladu z okvirno direktivo o vodah oblikovati (operativne) programe spremljanja, ki temeljijo na tveganju, da bi sledili potrebi po ukrepih za zmanjšanje onesnaževal v podzemnih in površinskih vodah. Te stroške spremljanja v državah članicah v različnem obsegu krijejo javnost in uporabniki pesticidov. Izvajanje okvirne direktive o vodah poteka v prvem ciklu upravljanja in v državah članicah obstajajo različne vrzeli pri izvajanju glede na predpogoje ter nacionalne težave in priložnosti. Mreža IMPEL načrtuje izmenjavo načrtov in strategij za olajšanje nadaljnjega izvajanja okvirne direktive o vodah v nacionalni zakonodaji, da bi dosegli usklajeno ravnovesje med obveznimi in prostovoljnimi ukrepi ter usklajeno uporabo načela onesnaževalec plača, kadar je treba deliti stroške spremljanja.

Cilj projekta je olajšati izmenjavo znanja in izkušenj o:

  • kako države članice najdejo ravnovesje med prostovoljnimi in obveznimi ukrepi;
  • kako države članice opredeljujejo pravno podlago za doseganje ciljev iz okvirne direktive o vodah;
  • Načrtovanje spremljanja pesticidov na podlagi tveganja;
  • Kako prostovoljne kmetijsko-okoljske obveznosti dosegajo rezultate v smislu zmanjšanja koncentracij pesticidov v vodi.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Zaključeno – Period: 2016 - 2016 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter