IMPEL Logo

Načrtovanje razvoja reke

2017 - 2018

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Mnoge reke, jezera in potoki v EU so daleč od dobrega stanja voda, ki bi ga morali doseči do decembra 2015 ali najkasneje do leta 2027 v skladu z okvirno direktivo EU o vodah. V Nemčiji ima na primer le 10 % rek in potokov dobro ekološko in kemijsko stanje zaradi onesnaževanja z odpadno vodo, kmetijskimi gnojili in pesticidi, močne kanalizacije, oviranja s pregradami hidroelektrarn, pa tudi zaradi širjenja mest in pozidave tal na prispevnih območjih. Da bi zmanjšali in odpravili te vplive na stanje voda, jih je treba celostno oceniti in skrbno določiti prednostne naloge potrebnih ukrepov.

Razvojni načrt reke je primeren instrument za organizacijo na znanju temelječih zavezujočih in prostovoljnih ukrepov za izboljšanje stanja. Vendar se v praksi redko uporablja, saj se agencije bojijo dodatnih stroškov in naporov.

Projekt bi moral zbrati informacije o najboljših praksah in zagotoviti smernice, kako pripraviti in izvajati načrte razvoja rek na stroškovno učinkovit način, tako da bi bili regulatorji v državah članicah spodbujeni k uporabi tega instrumenta za sanacijo površinskih voda v njihovi pristojnosti.

Projekt želi graditi na izkušnjah drugih projektov IMPEL, povezanih z vodo (npr. SWETE, ReDuPiWa, Good practice for tackling nitrate pollution), za izmenjavo najboljših praks pri izvajanju okvirne direktive o vodah.

Pričakovani rezultati

  • Terenski obiski z informativnimi dokumenti za udeležence
  • Dokument s smernicami (Smernice za načrtovanje razvoja rek)
  • Končno poročilo o projektu.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Zaključeno – Period: 2017 - 2018 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter