IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strateški projekt za povečanje odkrivanja in preprečevanja okoljskega kriminala na Zahodnem Balkanu

2018 - 2019

Zaključeno

Opis in cilji projekta

SPIDER WEB skupaj financirata Evropska unija in Zvezna republika Nemčija na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GmbH) v okviru projekta IPA/2017 Boj proti hudim kaznivim dejanjem na Zahodnem Balkanu.

Za lažjo referenco si spodaj oglejte posodobitve programa SPIDER WEB:

1. Ozadje

Boj proti hudemu in organiziranemu kriminalu (SOC), vključno z bojem proti okoljskim kaznivim dejanjem, ki jih ureja zakonodaja in mednarodni sporazumi EU, kot so ubijanje, uničevanje, posedovanje ali trgovanje z osebki zaščitenih prostoživečih živalskih (zlasti ptic) ali rastlinskih vrst, nezakonita sečnja / regulacija lesa ali nepravilno zbiranje, prevoz, predelava ali odstranjevanje (nevarnih) odpadkov, je ključni izziv ne samo, ampak zlasti v jugovzhodni Evropi (JVE) zaradi slabe okoljske ozaveščenosti, stanja podatkov ter finančnih in človeških virov. Danes se ti prekrški še vedno ne obravnavajo kot dovolj pomembna prednostna naloga, čeprav je njihov vpliv na zdravje ljudi, ekosisteme in okolje velik.

Verižice zagotavljanja skladnosti (izdajatelji dovoljenj, inšpektorji, policija, tožilstvo in sodstvo) so tako močne, kot je močan najšibkejši člen. Tudi revizijski organi in carinske agencije so ključni akterji pri določanju moči te verige skladnosti.

Za podporo različnim akterjem v verigi skladnosti v jugovzhodni Evropi so potrebni ozaveščanje, usmerjeni ukrepi za krepitev zmogljivosti o okoljskih kaznivih dejanjih in sodelovanje, da se poveča prepoznavnost in prednostna raven okoljskih kaznivih dejanj v regiji. Pristopni proces k EU je priložnost za povezovanje akterjev JV Evrope s sorodnimi mrežami EU za trajnostno partnerstvo in stalne izmenjave na individualni in organizacijski ravni.

2. Cilj

Splošni cilj projekta SPIDER WEB je povečati ozaveščenost in usposobljenost vseh akterjev v verigi izvrševanja okoljskega prava, da bi uspešno prekinili in preganjali nezakonito ravnanje ter omejili negativni vpliv tega ravnanja na zdravje ljudi in okolje.

3. Obseg

Geografski obseg dela bo sprva osredotočen na 6 ciljnih držav:

 • Albanija
 • Bosna in Hercegovina
 • Severna Makedonija
 • Kosovo*
 • Črna gora
 • Srbija

Vendar bodo rezultati in izidi projekta SPIDER WEB na voljo vsem organizacijam članicam IMPEL za uporabo in uporabo.

Povsem bo poudarek na okoljskih vprašanjih, vendar sta bili prednostno obravnavani naslednji dve temi:

 1. Zaščita narave; vključno s trgovino s prosto živečimi živalmi in rastlinami, ki jo urejata Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah, ter sečnjo, ki jo ureja Uredba EU o lesu.
 2. Razpoložljivost odpadkov; zajema vse vidike v verigi, od mesta nastanka do prevoza in obdelave, ki jih urejajo direktive in uredbe EU o odpadkih (vključno z okvirno direktivo o odpadkih, evropskim seznamom odpadkov, uredbo o pošiljkah odpadkov in zakoni o posebnih tokovih odpadkov).

4. Metodologija

 1. Pristop bo zajemal najprej oceno izhodiščnega stanja v 6 ciljnih državah glede trenutnega stanja in morebitnih vrzeli pri praktičnem izvajanju in uveljavljanju zgoraj navedenih določb ter izvedbo ocene potreb po usposabljanju med vsemi vključenimi organi. Na podlagi teh rezultatov bodo razviti programi usposabljanja, ki bodo podpirali operativne dejavnosti in zmogljivosti vključenih organov v celotni verigi izvrševanja. Poleg tega pa tudi za lažje operativno povezovanje v mreže in podporo sprejetju učinkovitejših in bolj usklajenih strategij pregona.
 2. Srednji del dejavnosti programa SPIDER WEB bo vključeval razvoj gradiva za usposabljanje (po opredelitvi potreb po usposabljanju), izvedbo usposabljanja in pripravo priročnika za usposabljanje. Priročnik za usposabljanje bo imel poglavja za policijo, tožilce in sodnike ter po možnosti tudi za organizacije civilne družbe. Razvoj gradiva za usposabljanje bo vključeval pripravo predstavitev, orodij, vaj, ločitev, študij primerov in navodil, ki jih bodo uporabljale različne skupine udeležencev (izdajatelji dovoljenj, inšpektorji, policija, tožilci in sodniki) na delavnicah za usposabljanje.
 3. Zaključna konferenca bo različnim udeležencem ponudila priložnost, da se srečajo in razpravljajo o verigi skladnosti kot celoti. Če bo izvedljivo, bo sklicanih več ločenih sestankov / mini delavnic o ključnih temah, preden se bo na plenarnem zasedanju uradno zaključil SPIDER WEB. Po konferenci bo pripravljeno končno poročilo s prilagojenimi priporočili za vsako od šestih držav, ki bo razdeljeno v elektronski obliki.

Dosežki in rezultati:

 • Začetna raziskava in poročilo
 • Ocena potreb po usposabljanju (TNA) in poročilo
 • Razvoj usposabljanja
 • Razširitev usposabljanja
 • Razširitev priročnika za usposabljanje
 • Konferenca
 • Zaključno poročilo
 • Razširitev orodij, informacij in najboljših praks

5. Ekipa

Ekipo SPIDER WEB sestavljajo naslednje osebe:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Zaključeno – Period: 2018 - 2019 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter