IMPEL Logo

Podpora izvajanju IED

2015

V teku

Opis in cilji projekta

Projekt je namenjen izmenjavi znanja in dobrih praks med regulativnimi strokovnjaki ter razvoju smernic in gradiv za usposabljanje v podporo učinkovitemu izvajanju direktive o industrijskih emisijah (IED). Posebni rezultati projekta v naslednjih štirih letih (2021-2024) bodo:

 • Boljše razumevanje nerešenih težav pri izvajanju direktive IED, s katerimi se srečujejo regulativni delavci, tako da se lahko delo v okviru projekta prednostno razvrsti in osredotoči na pomoč pri reševanju teh težav.
 • Podpiranje uporabe pristopov, ki temeljijo na tveganju, pri načrtovanju in izvajanju regulativnih posegov, tako da se lahko omejeni viri okoljskih organov učinkoviteje uporabijo pri usmerjanju na obrate in dejavnosti, ki imajo največji vpliv na ljudi in okolje, ter pomoč pri reševanju najhujših primerov neskladnosti z IED.
 • Boljše razumevanje učinkovitosti in uspešnosti rutinskih in nerutinskih okoljskih inšpekcijskih pregledov ter po potrebi izvršilnih ukrepov pri spodbujanju skladnosti in doseganju zahtev IED.
 • Identifikacija instrumentov znotraj IED, ki lahko prispevajo k splošnemu cilju doseganja krožnega gospodarstva v Evropi, in izmenjava dobrih praks o njihovem izvajanju.
 • Podpiranje ciljev politike in ukrepov evropskega zelenega dogovora z ocenjevanjem, kako bi lahko izvajanje IED učinkoviteje uporabili za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, spodbujanje učinkovitejše rabe virov in odzivanje na vplive podnebnih sprememb.
 • Učinkovitejše urejanje težav z javnimi motnjami, ki jih povzroča industrija, vključno z vonjavami, hrupom in smetmi, s preučevanjem vrst in virov konfliktov in pritožb ter načina uporabe različnih pristopov za njihovo obravnavanje in reševanje.
 • Popolnejša uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij pri izdaji okoljskih dovoljenj s poudarkom na vrsti posebnih tehničnih vprašanj, opredelitvijo in spodbujanjem dobrih praks ter pripravo nasvetov in smernic.
 • Trdnejše preverjanje samopregledovanja in poročanja zavezancev z izmenjavo in opredelitvijo dobrih praks med regulativnimi organizacijami za izboljšanje kakovosti in zanesljivosti podatkov samopregledovanja.
 • Zboljšana kakovost dokumentov BREF z zagotavljanjem, da se znanje in izkušnje regulativnih izvajalcev ponovno vključijo v cikel pregledovanja in revizije dokumentov BREF.
 • Boljše razumevanje virov in prispevka posebnih onesnaževal iz industrijskih sektorjev ter kako bi bilo mogoče izboljšati izvajanje obstoječe okoljske zakonodaje, vključno z direktivo IED in direktivo o kakovosti zraka, da se uredi in zmanjša onesnaževanje zraka ter doseže ustrezne standarde kakovosti zunanjega zraka.
 • Praktične rešitve za izvajanje zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah v sektorju sežiganja odpadkov, ki bodo pripomogle k doseganju enakih konkurenčnih pogojev po vsej Evropi.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: V teku – Period: 2015 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter