IMPEL Logo

Trajnostno širjenje zemljišč

2015

V teku

Opis in cilji projekta

Projekt (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, faze I-V) je namenjen oblikovanju skupnega razumevanja naših regulativnih pristopov, vzpostavitvi mrež strokovnjakov in razvoju skupnih virov za povečanje tehnične odpornosti na področju vodnega okolja (in zlasti izvajanja okvirne direktive o vodah). Faza VII programa SWETE in projekt Trajnostno razprostiranje tal 2021 se osredotočata na preučevanje sposobnosti tal za sprejemanje onesnaževal iz dejavnosti razprostiranja tal.

Učinkovito upravljanje vodnih virov (tako kakovosti kot količine) temelji na dobrem načrtovanju in izvajanju, ki temelji na podatkih, informacijah in strokovni presoji. Bistveno je, da gospodarska rast v vsaki državi članici podpira načrtovano trajnostno varstvo in rabo vodnih virov.

Izvajanje okvirne direktive o vodah je odvisno od dobre regulativne prakse za pripravo dobrih načrtov upravljanja povodij ter pravočasno in učinkovito izvajanje povezanih programov ukrepov. Velike koristi bi lahko dosegli z opredelitvijo in izmenjavo dobrih regulativnih praks, ki so na voljo po vsej EU, z uporabo običajnih dovoljenj (‘trdi’ predpisi) in ‘mehkejših’ neregulativnih ukrepov ločeno ali v kombinaciji.

Ramčna direktiva o vodah od držav članic zahteva, da upravljajo svoje vodne vire na ravni povodja in vodnega telesa. To lahko zahteva novo razmišljanje in načine dela, da bi dosegli zahteve direktive’

.

SWETE 1. del – 3

Začetne projektne delavnice bodo spodbudile razpravo v majhni skupini članov IMPEL:

 • o trenutnem stanju na tem področju,
 • opredelitvi, kje obstajajo primeri dobre ali najboljše prakse, ( zlasti pristopi k spremljanju in izdajanju dovoljenj za izpuste, statistično izpeljani cilji kakovosti in mejne vrednosti dovoljenj, uporaba statistike pri ocenjevanju skladnosti, analiza tveganja in merjenje ‘uspeha’)
 • odločanje, kje so očitne vrzeli in kako nadaljevati, da jih zapolnimo.

Pričakuje se, da bodo rezultati delavnic in projektnega poročila podlaga za obsežnejši program dela, ki bo v naslednjih letih razvit v okviru IMPEL – za razvoj in razširjanje v državah članicah potrebnih spretnosti in tehnik dobre prakse, potrebnih za zagotavljanje učinkovitega regulativnega cikla na področju voda.

Kot rezultat projekta:

 • IMPEL bo opredelil obstoječo dobro regulativno prakso na področju voda, slabosti in vrzeli, ki jih je treba zapolniti.
 • IMPEL bo vzpostavil program za razvoj in objavo najboljših praks, sprva na področju kakovosti vode, nazadnje pa na področju urejanja vodnih virov, ki bo zagotavljal skupno lastništvo regulativnih možnosti in pristopov za doseganje WFD & IED.
 • Članice skupine IMPEL si bodo izmenjale znanje o urejanju kakovosti vode, učinkovitost in povezave med cilji okvirne direktive EU o vodah bodo države članice lažje dosegle
 • .
 • Uredniki držav članic’ za kakovost okoljskih voda bodo tesno vključeni v odločitve o strateškem in lokalnem razvojnem načrtovanju ter v spremljanje kakovosti okoljskih voda in izpustov ter poročanje o njih.

Vodni viri  – 4. del

Po treh prejšnjih delih projekta SWETE 4 bo izveden pregled v prihodnost, da se pripravijo predlogi za prihodnje projekte. Na podlagi poročila o izzivih pri izvajanju in stališč predstavnikov vodstvene skupine IMPEL bodo obravnavana naslednja posebna področja:

 • Modri IRI”
 • ukrepi za zagotavljanje skladnosti
 • Odpadki iz rudarstva (posebno področje, ki zanima Komisijo – iščejo se nadaljnje podrobnosti)
 • Pesticidi
 • Monitoring kakovosti podzemne vode

Projekt bo nadalje preučil, kako bi lahko razširili portal za izmenjavo znanja v baznem kampu (ali pa je potreben drug instrument), da bi izpolnili želje iz dokumenta “IMPEL – the next generation”.

SWETE  – 5. del

Študija bo preučila uravnoteženje koristi in vplivov posipanja materialov na zemljišča, s posebnim poudarkom na kmetijskih zemljiščih. Zaradi želja krožnega gospodarstva je treba podpreti ponovno uporabo materialov na zemljiščih kot gnojil in sredstev za izboljšanje tal ter zagotoviti, da se ta podpora ponovni uporabi izvaja na način, ki ne dopušča nesprejemljivega in preprečljivega onesnaženja tal.

SWETE  – 6. del

Cilj je primerjati in primerjati različne pristope k ravnanju z blatom v različnih državah članicah in organizacijah. Pri tem bodo izpostavljene skupne težave, rešitve in področja najboljše prakse kot primeri, iz katerih se lahko drugi učijo. Projekt bo izkoristil tudi priložnost za vključitev učenja iz pandemije COVID-19 in kako je to vplivalo na ravnanje z blatom v članicah IMPEL.

Trajnostno ravnanje z odpadki

Po delu, ki je bilo predhodno opravljeno v okviru projekta SWETE 6, bo projekt 2021 temeljil na rezultatih ankete, izvedene v letih 2020-21, o vplivih blata na okolje na članicah IMPEL. Cilj tega delovnega programa je bolje razumeti sposobnost tal za sprejemanje onesnaževal iz raztresanja. Pričakovani rezultati projekta 2021’so:

 • Podpiranje ponovne uporabe materialov na zemljiščih kot gnojil in sredstev za izboljšanje tal ter zagotavljanje, da se ta podpora ponovni uporabi izvaja na način, ki ne dopušča nesprejemljivih in izogibnih vplivov na zdravje in kakovost tal.
 • Poglobljeno analizirati podatke ter izvesti kratke bolj osredotočene raziskave in razprave, da bi izpostavili posebne pomisleke ali najboljše prakse
 • .

Sorodne datoteke/informacije

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: V teku – Period: 2015 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter