IMPEL Logo

Obrat trenda pri onesnaževanju podzemne vode

2020

V teku

Opis in cilji projekta

Art. 4 Okvirne direktive o vodah (WFD) države članice med drugim zavezuje, da zaščitijo, izboljšajo in obnovijo vsa telesa podzemne vode, da bi do decembra 2015 dosegli dobro stanje podzemne vode, ter da izvedejo ukrepe, potrebne za zaustavitev vsakega pomembnega in trajnega trenda naraščanja koncentracije onesnaževal. Dejansko pa je bilo leta 2015 25 % teles podzemne vode v EU (in npr. 36 % v Nemčiji) kemijsko v slabem stanju, predvsem zaradi onesnaženja z nitrati in pesticidi iz kmetijstva. Poleg tega je glede na poročilo agencije EEA iz leta 2018 skupna površina teles podzemne vode z ugotovljenim trendom naraščanja onesnaženosti še vedno skoraj dvakrat večja od površine z obrnjenim trendom (9,9 % proti 5,9 % površine).

V EU torej obstaja resen primanjkljaj pri izvajanju varstva podzemne vode in le nekaj držav članic se lahko pohvali z določenim uspehom pri doseganju obrnjenega trenda. Sodišče EU je v zadnjih letih za nekatere države članice, nazadnje za Nemčijo junija 2018, ugotovilo, da kršijo obveznosti iz direktive o nitratih, ker niso sprejele potrebnih dodatnih ukrepov ali okrepljenih dejavnosti za zmanjšanje onesnaževanja voda, ko se je izkazalo, da nacionalni akcijski program ne zadostuje.

Projekt je namenjen zmanjšanju tega primanjkljaja pri izvajanju s preučitvijo možnih instrumentov in najboljših praks na upravni ravni, zlasti regionalnih in lokalnih vodnih organov.

Sorodne datoteke/informacije

  • Dir. 2000/60/ES = Okvirna direktiva o vodah (člen 4.1.b.iii)
  • Dir. 91/676/EGS = Nitratna direktiva
  • Dir. 2006/118/ES = Direktiva o podzemni vodi

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: V teku – Period: 2020 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter