IMPEL Logo

Odlagališča odpadkov

2011 - 2014

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Ob upoštevanju problematičnih tokov odpadkov po vsem svetu, zlasti elektronskih odpadkov, izrabljenih vozil in njihovih sestavnih delov od Evrope do Afrike, so se strokovnjaki strinjali, da se je treba učinkoviteje usmeriti na vire nezakonitih tokov odpadkov in objekte, kjer se ti odpadki zbirajo, skladiščijo in/ali obdelujejo pred izvozom.

V skladu s členom 34(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih pristojni organi opravljajo ustrezne redne inšpekcijske preglede v obratih ali podjetjih, ki izvajajo postopke obdelave odpadkov, obratih ali podjetjih, ki poklicno zbirajo ali prevažajo odpadke, posrednikih in trgovcih ter obratih ali podjetjih, ki proizvajajo nevarne odpadke.

Projekt “Waste Sites”, ki je potekal med letoma 2011 in 2014, je bil namenjen boljšemu razumevanju teh tokov odpadkov in obratov v zgornjem delu verige, izmenjavi informacij in najboljših praks ter pripravi smernic za identifikacijo, inšpekcijske preglede in nadaljnje ukrepanje.

V prvi fazi je projektna skupina zbrala informacije iz vprašalnikov, poslanih državam članicam IMPEL, in iz analize obstoječih dokumentov s smernicami. Strokovna delavnica je služila kot forum za razpravo med strokovnjaki iz okoljskih organov, carine, policije, industrije in raziskovalnih ustanov ter je prispevala podatke za predvidena orodja za smernice. Ta dokumenta – “priročnik” in “terenski vodnik” – sta bila preizkušena pri poskusnih pregledih v državah članicah. Rezultati teh preizkusov so bili uporabljeni pri dokončnem oblikovanju priročnika za lokacije odpadkov v drugi fazi projekta.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Zaključeno – Period: 2011 - 2014 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter