IMPEL Logo

Odpadne vode v naravnem okolju (WiNE)

2017

V teku

Opis in cilji projekta

Ta delovni paket je namenjen pomoči državam članicam pri prehodu na krožno gospodarstvo v okviru vodnega cikla. Z izmenjavo dobrih praks pri upravljanju vode v mestih, industriji in proizvodnji hrane v smislu rabe vode in ponovne uporabe (uporaba očiščenih odpadnih voda kot alternativnega vodnega vira) naj bi opredelili in izboljšali rešitve v smislu učinkovitosti rabe vode (ob upoštevanju vidikov kakovosti in količine), ki lahko prispevajo k rešitvam brez onesnaževanja.

V prejšnjih fazah tega projekta je bil na industrijski ravni predviden dostop do rabe vode znotraj dejavnosti recikliranja in razvit je bil nov kazalnik (indeks krožnosti vode), ki združuje vidike kakovosti in količine. Uporabljen je bil za določene industrijske obrate, in sicer rafinerijo nafte, tovarno celuloze in papirja, čistilno napravo itd. in v letih 2020/21 je bilo predvideno, da se ugotovi ustreznost indeksa za lokalne/regionalne dejavnosti.

Namen tega projekta je razviti nova orodja in/ali izboljšati prejšnja (The Water Circularity Index), ki povezujejo več delov okoljske zakonodaje za spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo z učinkovito rabo vode ob upoštevanju tako kakovostnih kot količinskih vidikov. Za tudi cilj je namenjen opredelitvi in povezovanju najboljših praks v smislu rabe vode znotraj procesa ali dejavnosti
in ponovne uporabe (uporaba očiščenih odpadnih voda kot alternativnega vira vode), upravljanja kakovosti vode, upravljanja blata, rabe vodnih virov in energetske bilance.

Z uporabo indeksa krožnosti vode je torej predvideno iskanje najboljših rešitev v objektih, dejavnostih in končnih izdelkih za spodbujanje “ponovne uporabe/krožnih trgov”, ki ne bodo le rezultat učinkovitejše rabe vode (količinsko in kakovostno), temveč bodo prispevale tudi k rešitvam brez onesnaževanja in, kadar je to mogoče, v povezavi voda-hrana-energija-ekosistemi.

Drugi povezani rezultat dela bo izboljšanje strokovnega usposabljanja, širjenje znanja in zagotavljanje skladnosti na podeželskih območjih, kot je potrebno za izvajanje akcijskega načrta 9 točk Evropskega računskega sodišča.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: V teku – Period: 2017 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter