IMPEL Logo

Sanacija voda in zemljišč

2021

V teku

Opis in cilji projekta

Upravljanje onesnaženih območij je proces, ki v državah članicah poteka različno hitro. To je deloma posledica razlik v zakonodaji, ki bi pomenile različne opredelitve, kot na primer "potencialno onesnažena območja", "onesnažena območja", "sanirana območja". Zato je Evropska komisija-JRC skupaj z mrežo EEA-EIONET sprožila pobudo za iskanje skupnih opredelitev in raziskavo v državah članicah leta 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), ki je privedla do opredelitve 6 statusov območij.

Pričakovani rezultati teh projektov so:

  • Podpora/izmenjava tehničnih izkušenj, potrebnih za napredek pri fazi sanacije v Evropi, da bi države članice, v katerih se trenutno ne izvaja postopek, lahko imele eno referenco.
  • izmenjava znanja, spretnosti in dobrih praks, priprava tehničnih smernic, usklajevanje ukrepov med državami.
  • Vključitev glavnih evropskih mrež, ki obravnavajo vprašanja onesnaženih območij, kot so COMMON FORUM, Eionet WG Contamination in NICOLE.

Predložitev študij primerov o termični desorpciji in fitoremediaciji

Projektna skupina je pripravila dva vprašalnika v zvezi s tehnologijama "termična desorpcija" in "fitoremediacija", ki bosta predmet naslednje faze projekta. Vabimo vas, da predložite svoje študije primerov in jih delite s kolegi, pri čemer uporabite naslednjo predlogo, po možnosti v formatu .docx. Ni nujno, da so vsa vprašanja ustrezna. Imena predložiteljev bodo navedena v zahvali . Rok je 28. februar 2023, dokument pa je treba poslati na elektronski naslov Marca Falconija (marco.falconi@impel.eu), s predmetno vrstico "Študija primera termične desorpcije" ali "Študija primera fitoremediacije". Osnutki končnih poročil so pričakovani oktobra 2023 in bodo nato prevedeni v več jezikov EU.

Vprašalnik o termični desorpciji

Vprašalnik za fitoremediacijo

Končna poročila

Projektna skupina je leta 2021 objavila naslednja končna poročila o kemični oksidaciji na kraju samem (ISCO) in ekstrakciji hlapov tal (SVE) v več jezikih EU:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) poročilo (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie chimiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie - poročilo (NL)

Ekstrakcija Par z Gruntu (SVE) - poročilo (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdnega zraka (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Odseki poročil

Projektna skupina je 15. oktobra 2022 objavila dva osnutka poročil o večfazni ekstrakciji in pranju zemlje.

MPE osnutek poročila IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW osnutek poročila IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Priloga1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Vabimo vas, da predložite svoje pripombe, delite to možnost s svojimi sodelavci in uporabite izključno šablono za pripombe. Komentarji so lahko splošni, tehnični, uredniški. Imena recenzentov bodo navedena v zahvali.

Komentarje/pripombe pošljite z uporabo sporočenih oblik najpozneje do 15. novembra 2022 Marcu Falconiju (marco.falconi@impel.eu), s predmetom "MPE comments" ali "Soil Washing comments".

Sorodne datoteke/informacije

- Tematska strategija za tla.
- COM(2006) 231 final.
- Stockholmska konvencija (člen 6, zadnja različica).
- Konvencija MINAMATA o živem srebru.
- Brez neto odvzema zemljišč do leta 2050, prvič sporočeno v Načrtu za Evropo, gospodarno z viri, COM(2011) 571 final.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: V teku – Period: 2021 – Topic: Voda in zemlja - Tags: water

Subscribe to our newsletter