IMPEL Logo

Konferenca IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstraktno

Zaključki konference

Poznavanje vrzeli pri izvajanju

Sodobna vrzel v izvajanju v Evropi ogroža vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev. Težke razmere v evropskih nacionalnih gospodarstvih so privedle do zmanjšanja sredstev in preobremenitve oseb, ki delajo v okoljskih upravah, zato je kakovost izdajanja okoljskih dovoljenj in inšpekcijskih pregledov sestavljena. To bo (sčasoma) privedlo do neustreznega/neustreznega izvajanja okoljske zakonodaje Skupnosti in povzročilo tveganja za zdravje ljudi in okolje. Zato je treba storiti več za okrepitev izvajanja in zagotovitev potrebnih sredstev, da bi dosegli boljše okolje v Evropi in se izognili naraščajočim socialnim in gospodarskim stroškom zaradi neizvajanja. Treba je bolj sistematično ocenjevati dejanske težave pri izvajanju, s katerimi se srečujejo na terenu, pri ugotavljanju in izvajanju praktičnih pristopov in rešitev za težave, s katerimi se srečujejo, pa je treba vključiti strokovnjake.

enostavnejša in bolj izvršljiva politika in zakonodaja

Praktiki imajo lahko ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje, da se zagotovi njena praktična uporabnost in izvršljivost. Uporabiti bi bilo treba bolj sistematične pristope in orodja za vključevanje praktikov in boljšo uporabo njihovega praktičnega strokovnega znanja. Več truda je treba vložiti v racionalizacijo in poenostavitev regulativnih zahtev, da bi zmanjšali birokracijo in podjetjem olajšali pravilno ravnanje. Obstaja prostor za večjo preglednost okoljskega upravljanja, da bi izboljšali sodelovanje zainteresiranih strani, civilne družbe in državljanov. Treba je poenostaviti, racionalizirati in narediti dostopnejše informacije, ki so potrebne za boljše upoštevanje okoljske zakonodaje.

Večja podpora izvajalskim organizacijam

Izboljšanje usklajevanja med različnimi akterji je jasna prednostna naloga. Poiskati moramo priložnosti za tesnejše in učinkovitejše sodelovanje med mrežami po Evropi, med posameznimi državami in tudi med ustreznimi organi znotraj držav. Medsebojni pregledi so se izkazali za zelo učinkovit mehanizem za ugotavljanje in iskanje rešitev za težave pri izvajanju. Spodbujamo večjo in širšo uporabo pristopov medsebojnega pregleda tako na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Obstaja jasna potreba po večjem in boljšem usposabljanju izvajalcev. Določiti moramo prednostna področja za usposabljanje regulatorjev, inšpektorjev, tožilcev, sodnikov in varuhov človekovih pravic, vključno s skupnimi programi usposabljanja, kjer je to primerno. Še naprej je treba razvijati in uvajati metode in orodja, ki bodo izvajalskim organizacijam pomagala pri določanju prednostnih nalog in usmerjanju njihovih prizadevanj, da bi z omejenimi sredstvi dosegle najboljše rezultate za ljudi in okolje. Spodbujamo razvoj forumov za spodbujanje inovativnega razmišljanja in pristopov o tem, kako bi lahko celoten cikel izvajanja postal učinkovitejši in uspešnejši, kar bi zagotovilo večje koristi za okolje, izboljšalo konkurenčnost in podprlo bolj zeleno gospodarstvo v Evropi.

Na koncu je John Seager, predsednik združenja IMPEL, izjavil, da združenje IMPEL odločevalce na evropski ravni in v posameznih državah poziva, naj preučijo ta priporočila in ukrepajo, da bi dosegli večje koristi, ki bodo posledica boljšega izvajanja. Mreže imajo pomembno vlogo pri izvajanju teh ukrepov, IMPEL pa spodbuja države, da v njih dejavno sodelujejo.

Nova strateška usmeritev

Eden od nadaljnjih ukrepov, ki jih trenutno izvaja IMPEL, je razvoj nove strateške usmeritve za prihodnost mreže. S sprejetjem strateškega dokumenta IMPEL opisuje svojo usmeritev, prednostne naloge in novo strukturo mreže za naslednjih nekaj let ter kako se bo prilagodila prihodnjim izzivom. To na primer vključuje ustanovitev petih novih strokovnih skupin, ki bodo nadomestile dva obstoječa grozda.

IZJAVA O KONFERENCI

 

Tags:

Subscribe to our newsletter