IMPEL Logo

Dobra praksa za odpravljanje razpršenega onesnaževanja z nitrati na kmetijah in posestvih

To orodje združuje primere dobre prakse za reševanje razpršenega onesnaževanja z nitrati s kmetij in kmetijskih gospodarstev. Namen dokumenta je predstaviti pragmatične metode, ki lahko prispevajo k omejevanju izpiranja nitratov v vodno okolje in s tem k višji stopnji skladnosti s ciljem Nitratne direktive in Okvirne direktive o vodah.

V skladu z Nitratno direktivo mora država članica vzpostaviti kodekse dobre kmetijske prakse, ki jih morajo izvajati kmetje, kot je navedeno v Prilogah II in III. Kodeksi dobre prakse se izvajajo kot številne posebne obveznosti za kmete in se lahko razlikujejo od države članice do države članice. Namen tega dokumenta je podrobneje kot doslej opisati, kako je mogoče nadzorovati te obveznosti in na koncu pomagati vsaki državi članici, da bo ravnala v skladu z direktivo.

Direktiva o nitratih je sestavni del okvirne direktive o vodah in je eden ključnih instrumentov za zaščito voda pred pritiski iz kmetijstva. To delo bo zato vključevalo ukrepe za izvajanje obeh direktiv EU.

Dokument delno temelji na poročilu komisij EU iz leta 2011, “Nadzor nad izvajanjem direktive o nitratih. Rezultati vprašalnika med državami članicami. Guidelines on Controls” (Dodatek 1), katerega namen je še bolj konkretizirati priporočila iz poročila z navedbo praktičnih primerov dobre prakse za nadzor različnih ukrepov. Primeri so lahko iz ene države članice ali pa so zbirka praks iz več držav članic.

Tags:

Lead country and contact

Danska

Subscribe to our newsletter