IMPEL Logo

Tools

 • Smernice za učinkovito načrtovanje inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov

  V skladu z Uredbo (EU) št. 660/2014 morajo države članice EU do 1. januarja 2017 pripraviti inšpekcijske načrte za inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov, da bi zagotovile potrebne zmogljivosti za inšpekcijske preglede in učinkovito preprečile nezakonite pošiljke.

  [Read more]
 • Smernice za delovanje krožnega gospodarstva

  Ključni element prehoda na krožno gospodarstvo so inovacije v proizvodnih obratih in obratih za recikliranje, katerih cilj je učinkovita raba virov, preprečevanje nastajanja odpadkov in uporaba proizvodnih ostankov ali materialov, pridobljenih iz odpadkov, kot sekundarnih surovin.

  [Read more]
 • Smernice za izvajanje IED pri načrtovanju in izvajanju inšpekcijskih pregledov

  Te smernice so bile pripravljene v okviru projekta IMPEL 2012: Glavni cilj tega projekta je bil organizirati izmenjavo informacij o najboljših praksah pri izvajanju člena 23 direktive IED ob upoštevanju smernic za načrtovanje inšpekcijskih pregledov in oceno tveganja, ki jih je že pripravil IMPEL, ter zahtev iz člena 23 direktive IED.

  [Read more]
 • Dobra praksa za odpravljanje razpršenega onesnaževanja z nitrati na kmetijah in posestvih

  V tem orodju so zbrani primeri dobrih praks za odpravljanje razpršenega onesnaževanja z nitrati na kmetijah in posestvih. Namen dokumenta je predstaviti pragmatične metode, ki lahko prispevajo k omejevanju izpiranja nitratov v vodno okolje in tako prispevajo k višji stopnji skladnosti s ciljem direktive o nitratih in okvirne direktive o vodah.

  [Read more]
 • Finančne rezervacije za okoljske obveznosti - praktični vodnik

  Ta praktični vodnik je namenjen kot referenčni dokument za regulativne organe. Ne predpisuje, kaj mora regulator storiti. Namesto tega je njegov namen zagotoviti informacije, ki bodo regulatorjem pomagale pri sprejemanju boljših odločitev o finančnih rezervacijah za okoljske obveznosti in odgovornosti. Na ta način naj bi prispeval k boljšemu varstvu okolja in javnih sredstev, spodbujal skladnost z načelom "plača povzročitelj obremenitve" in spodbujal naložbe upravljavcev v preprečevanje onesnaževanja. V priročniku so opredeljena vprašanja, ki jih je treba upoštevati v postopku odločanja pri ocenjevanju finančnih rezervacij, regulatorjem in drugim uporabnikom pa pomaga pri iskanju uspešnih rešitev. Poudarja tudi pomen stalnega vzdrževanja in spremljanja finančne določbe, da se zagotovi uspešno izvajanje te finančne določbe, ko je to potrebno, ter navaja primere uporabe in smernice na mednarodni ravni.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Projektna skupina, ki jo je vodila Nemčija, je pod imenom "easyTools" zbrala informacije o ocenah tveganja, ki se uporabljajo po vsej Evropi. Na podlagi teh informacij je bila razvita in preizkušena nova metodologija, ki temelji na pravilih in se imenuje integrirana metoda ocenjevanja tveganja (IRAM). T

  [Read more]
 • Metodologija za izdajanje dovoljenj - Primerjava

  Projekt "Doing the right things for environmental permitting" je projekt, ki je v teku (2016-2018) in v okviru katerega se podrobno preučuje razmerje med izdajanjem dovoljenj in inšpekcijskimi pregledi, ugotavlja zanimive študije primerov in najboljše prakse v Evropi ter ugotavlja in opisuje korake, ki bi se lahko uporabili v postopkih izdaje dovoljenj.

  [Read more]
 • Razvrstitev odpadkov z zelenega seznama v skladu z uredbo o pošiljkah odpadkov

  Namen praktičnih smernic je pomagati podjetjem in organom, ki proizvajajo, predelujejo in obdelujejo, prevažajo, izvažajo in nadzorujejo odpadke, pri pravilnem vrednotenju teh odpadkov. Namen smernic je torej zagotoviti pomoč pri vrednotenju, ki ga je treba opraviti v zvezi z razvrščanjem odpadkov v skladu z Uredbo o pošiljkah odpadkov.

  [Read more]
 • Orodje pobude za pregled IMPEL (IRI)

  IRI je kratica za IMPEL Review Initiative in je prostovoljni medsebojni pregled, pri katerem si okoljski organi držav članic IMPEL medsebojno pomagajo izboljšati izvajanje okoljske zakonodaje EU. Z IRI gostitelj dobi brezplačne nasvete za nadaljnje izboljšanje svojega dela, v evropski skupnosti pa se izmenjujejo najboljše prakse. Če vas zanima gostovanje IRI, boste v tem informacijskem paketu našli nekaj ključnih informacij.

  [Read more]
 • Skladnost s smernicami: Pomoč pri sistemu upravljanja podjetja (CMS)

  Tradicionalni nadzor ima več pomanjkljivosti. Čeprav nekateri zavezanci potrebujejo odvračilni pristop, je večina zavezancev pripravljena spoštovati javne predpise. Nekateri med njimi, zlasti večje regulirane organizacije, se odzivajo na nove oblike regulacije. Za ta podjetja tradicionalni pristop ukazovanja in nadzora ni preveč učinkovit, saj ne priznava lastnih zmogljivosti podjetja in lahko spodkoplje notranjo motivacijo.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter