IMPEL Logo

Tools

 • Metodologija za izdajanje dovoljenj - Primerjava

  Projekt "Doing the right things for environmental permitting" je projekt, ki je v teku (2016-2018) in v okviru katerega se podrobno preučuje razmerje med izdajanjem dovoljenj in inšpekcijskimi pregledi, ugotavlja zanimive študije primerov in najboljše prakse v Evropi ter ugotavlja in opisuje korake, ki bi se lahko uporabili v postopkih izdaje dovoljenj.

  [Read more]
 • Varstvo narave pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih industrijskih obratov

  To poročilo/orodje se osredotoča zlasti na pojasnitev meril za presejanje, oceno pomembnih učinkov, oceno kumulativnih vplivov in, če je mogoče, mehanizme za preverjanje skladnosti s pogoji dovoljenja v zvezi z blažilnimi ukrepi, določenimi v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 6(3). V zvezi z obravnavo Nature 2000 pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih industrijskih obratov je projekt opredelil nekaj dobrih praks, kot je opisano v poročilu.

  [Read more]
 • Dobre prakse na področju energetske učinkovitosti pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih

  Ta dokument vsebuje pregled dobrih praks v zvezi z obravnavo energetske učinkovitosti v postopkih izdaje dovoljenj in inšpekcijskih pregledov.

  [Read more]
 • Orodje za modeliranje iDepend

  iDEPEND je orodje za modeliranje odvisnosti, ki lahko regulatorjem pomaga opredeliti strategije in pristope za ukrepanje, da bi izboljšali ravnanje upravljavcev v zvezi z okoljsko skladnostjo. Hkrati orodje analizira morebitno uspešnost izbranega pristopa.

  [Read more]
 • Kontrolni seznam za ocenjevanje zakonodaje glede izvedljivosti in izvršljivosti

  Da bi oblikovalce politik, zakonodajalce in zainteresirane strani spodbudili, da namenijo več pozornosti verjetnim težavam z izvedljivostjo in izvršljivostjo v celotnem zakonodajnem postopku ter s proaktivnim pristopom predvidijo in odpravijo težave z izvedljivostjo in izvršljivostjo, je IMPEL začel projekt za pripravo praktičnega kontrolnega seznama za oceno izvedljivosti in izvršljivosti obstoječe in nove zakonodaje, da bi izboljšali splošno izvajanje okoljske zakonodaje EU v državah članicah.

  [Read more]
 • Sosedski dialog - zbirka orodij

  Ta dokument je namenjen organom in podjetjem, ki želijo uporabljati ali spodbujati neposredni dialog pristop k reševanju okoljskih sporov med prebivalci in industrijskimi obrati. Številne države članice so sodelovale v številnih projektih o vzpostavljanju sosedskih dialogov, v okviru katerih so bili zbrani in ovrednoteni primeri reševanja okoljskih sporov med podjetji in njihovimi soseskami s pomočjo dialoga.

  [Read more]
 • Obdelava odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v skladu s čl. 6 Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih

  V tem poročilu so predstavljeni rezultati dela projekta IMPEL o odlagališčih odpadkov, ki se osredotoča na izvajanje člena 6 Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v državah članicah EU, in sicer da bi raziskali stanje v državah članicah glede odlaganja neobdelanih odpadkov na odlagališčih. Predhodno je bila razposlana anketa.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter