IMPEL Logo

Rrjeti i përbashkët për kërpudhat e egra (JoNeF)

2023

Ongoing

Përshkrimi i projektit dhe qëllimet

Vitet e fundit, ka pasur një ndërgjegjësim në rritje për domosdoshmërinë e integrimit të Kërpudhave (makrokërpudhave) në politikat mjedisore evropiane në të njëjtin nivel me Kafshët dhe Bimët, me qëllim mbrojtjen e tyre në habitatet e tyre natyrore.

Pavarësisht kësaj, legjislacioni mjedisor evropian aktualisht fokusohet në mbrojtjen e bimëve dhe kafshëve me përjashtim të Kërpudhave, të cilat janë përbërës thelbësorë të habitateve tokësore. Për më tepër, makrokërpudhat mund të përdoren si tregues për të përshkruar kushtet mjedisore të pyjeve dhe habitateve të tjera tokësore.

Për të plotësuar këtë boshllëk, Kërpudhat duhet të përfshihen në proceset ligjbërëse dhe vendimmarrëse dhe në nismat e ruajtjes dhe mjedisit, për të krijuar një strategji gjithëpërfshirëse të ruajtjes.

Në këtë kontekst, hapi i parë është mbledhja e të dhënave ekzistuese të makrokërpudhave në BE dhe krijimi i protokolleve dhe standardeve të përbashkëta të regjistrimit/monitorimit, si dhe ato ekzistuese për bimët dhe kafshët.

Ne besojmë se është thelbësore që organet mjedisore të koordinojnë këto aktivitete pa e lënë atë vetëm në duart e shoqatave, subjekteve private dhe universiteteve.

Qëllimi i përgjithshëm i punës së projektit është të mbështesë:

  • Zgjerimi i fushëveprimit të legjislacionit ekzistues evropian mjedisor me kërpudhat në lidhje me monitorimin e habitateve dhe biodiversitetit dhe mbrojtjen/restaurimin e pyjeve
  • Integrimi i specieve mykotike në Aneksin e Direktivës së Habitateve
  • Zhvillimi i një platforme të bazës së të dhënave të BE-së për monitorimin e makrokërpudhave

Rezultatet e pritshme të fazës së parë të projektit (në periudhën korrik 2023 – dhjetor 2024) janë vendosur standardet dhe protokollet e përbashkëta të BE-së për regjistrimin dhe monitorimin e makrokërpudhave.

Anketa e bazuar në pyetësor JoNeF

Ju lutemi të plotësoni pyetësorin on-line më poshtë në lidhje me projektin IMPEL JoNeF (Joint of Networks for Wild Fungi).

Pyetësori JoNeF / Pjesa 1

Pyetësori JoNeF / Pjesa 2

Qëllimi i Sondazhit të bazuar në Pyetësor JoNeF është të mbledhë, krahasojë dhe analizojë informacionin dhe të dhënat mbi ruajtjen e makrokërpudhave evropiane dhe mbledhjen e të dhënave.

Anëtarët e projektit JoNeF dhe ekspertët e mykologjisë që nuk janë anëtarë aktivë mund t'i përgjigjen pyetësorit.

Afati i fundit i pyetësorit është 26 nëntor 2023.


Number: – Status: Ongoing – Period: 2023 – Topic: Nature protection - Tags:

Subscribe to our newsletter