IMPEL Logo

Om IMPEL

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) är en internationell ideell sammanslutning av miljömyndigheter i EU:s medlemsstater, anslutnings- och kandidatländer, EES- och Efta-länder samt potentiella kandidater till medlemskap i Europeiska gemenskapen. Föreningen är registrerad i Belgien och har sitt säte i Bryssel. För närvarande har IMPEL 56 medlemmar från 36 länder, däribland alla EU:s medlemsstater, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet, Island, Kosovo*, Albanien, Schweiz och Norge.

(*Denna beteckning påverkar inte ställningstaganden om status och är i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och ICJ:s yttrande om Kosovos självständighetsförklaring.)

Från informellt till formellt

IMPEL inrättades 1992 som ett informellt nätverk av europeiska tillsynsmyndigheter och myndigheter som sysslar med genomförande och tillämpning av miljölagstiftningen. År 2008 omvandlades IMPEL till en internationell ideell förening enligt belgisk lag. Läs mer om IMPEL-nätverkets historia. 

Nätverkets mål

Nätverkets mål är att skapa den nödvändiga drivkraften i Europeiska unionen för att göra framsteg när det gäller att säkerställa en mer effektiv tillämpning av miljölagstiftningen. Kärnan i IMPEL:s verksamhet äger rum inom en projektstruktur och rör medvetandegörande, kapacitetsuppbyggnad, expertgranskning, utbyte av information och erfarenheter om genomförande, internationellt samarbete om genomförande samt främjande och stöd till att den europeiska miljölagstiftningen är praktiskt genomförbar och kan verkställas.

IMPEL har utvecklats till en vida känd organisation på miljöområdet och nämns i ett antal av EU:s lagstiftnings- och policydokument, t.ex.:

  • Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen fram till 2020 "Leva bra, inom gränserna för vår planet", som fastställer gemenskapens sjunde miljöhandlingsprogram,
  • Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/331/EG av den 4 april 2001 om fastställande av minimikriterier för miljöinspektioner i medlemsstaterna (RMCEI),
  • Meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförandet av Europeiska gemenskapens miljölagstiftning och
  • Europeiska kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömning.

Subscribe to our newsletter